Prestaju mjere predstrožnosti o prokuhavanju vode

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice, ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

IZVOR Ploče, d.o.o.

Priopćenje građanima grada Ploča i općine Gradac

Zbog obilnih padalina u proteklih par dana, došlo je do zamućenja izvorišta Klokun i Modro oko.  Kao posljedicu, rezultati analize vode pokazuju povećanje parametra mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži. Vodovodna voda je još uvijek bakteriološki ispravna, no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će građani biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

 

 

IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Obavijest mještanima Desana

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode mjesta Desne, ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,104/17), čime prestaju prvobitne mjere te se voda sada može upotrebljavati za piće.

Zahvaljujemo na razumijevanju

IZVOR Ploče

Obavijest mještanima Desana

Zbog tehničkih poteškoća na vodovodnoj mreži došlo je do mikrobiološke neispravnosti vode za piće te voda nije za piće. Korektivne radnje su poduzete te se radi na otklanjanju problema. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će građani biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Objava za medije

IZVOR PLOČE javna ustanova za komunalne djelatnosti Ploče sa konzultantima, zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom GEOPROMING d.o.o. iz Metkovića i članovima zajednice izvršitelja AKVAPROJEKT d.o.o. Split, HIDROING d.o.o. Split, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split, HIDROING d.o.o. Osijek, TEH – PROJEKT KEMO d.o.o. Rijeka, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, EXTERNUS CONSULTING d.o.o. Zagreb i DVOKUT ECRO d.o.o. Zagreb, su uradili studijsku i projektnu dokumentaciju RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE (Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga).

Ukupna vrijednost izrađene predmetne studijske i projektne dokumentacije iznosi 6.333.293,75 kn s PDV-om (5.066.635,00 kn bez PDV-a).Projekt obuhvaća: – Izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje; izgradnja 31.680 m gravitacijskih kolektora, sanacija 672 m postojećih gravitacijskih kolektora CIPP metodom bez iskopa, izgradnja 5.284 m tlačnih vodova, izgradnja 93 m incidentnih preljeva, izvedba 16.280 m instalacijskih cijevi za SDNU izgradnja 25 crpnih stanica, 3.178 priprema za kućne priključke – Izgradnju UPOV-a mehaničkog pročišćavanja (8393 ES) s podmorskim ispustom duljine 2364 m (748 m kopneni dio + 1616 m podmorski dio) – Rekonstrukciju (14.602 m) postojećih dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda u koridorima planiranih kanalizacijskih kolektora.

U sklopu ovih radova obuhvaćeno je i prespajanje postojećih priključaka (1187) od vodomjera do spoja na glavnu vodovodnu cijev na području aglomeracije Ploče s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje te osiguravanje odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda.

– Nabavu opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, usluge upravljanja projektom, usluge nadzora, mjere promidžbe, troškove pristojbi/ doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje te troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Ovim projektom će se riješiti povećanje stupnja priključenosti na odvodnju proširenjem sustava odvodnje u aglomeraciji Ploče te postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 94%.

Procjenjuje se da bi ovim mjerama gubici na vodoopskrbnom podsustavu – Pravac Ploče bili smanjeni s postojećih 72% na 58%.

Ovim projektom također se potiče rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti, kroz financiranje lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateškim prioritetima kao što je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom sustava javne odvodnje doći će do poboljšanja uvjeta života, ali i do smanjenja onečišćenja okoliša trenutnim neadekvatnim ispustima i/ili sabirnim sustavima.

Cijena vodnih usluga formirana je po načelu punog povrata troškova te po načelu „onečišćivač plaća“. Tokom cjelokupnog projektnog razdoblja poštuje se načelo priuštivosti (cijena vodnih usluga ispod 3% prosječnog mjesečnog dohotka kućanstva). Ukupni prihvatljivi troškovi ulaganja iznose 199.564.028,58 HRK, od toga 69,05%, odnosno 137.793.415,05 HRK će se financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 30,95%, odnosno 61.770.613,54 HRK sufinancirati nacionalnim sredstvima. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje tijekom listopada 2019. Fizička realizacija projekta (gradnja svih objekata) planirana u periodu 2020-2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost IZVOR PLOČE javne ustanove za komunalne djelatnosti.

Cijela objava se može preuzeti u pdf formatu OVDJE

Obavijest stanovnicima Peračkog Blata

Obavještavaju se stanovnici Peračkog Blata da će zbog radova na izgradnji tlačnog cjevovoda, dionica Crpna stanica Klokun – vodosprema Ploče biti zatvorena lokalna cesta kroz izvorište Klokun do daljenjeg.

Radovi počinju 05. lipnja 2019. godine.

Izvođač radova je Vodoprivreda Vrgorac d.d.

Boris Palac, dipl.oec.
Ravnatelj

VODA

Povodom „našeg dana“ – Svjetskog dana voda dobili smo od naše drage sugrađanke Senke Kraljević na poklon prekrasne stihove o vodi i našem Klokunu.

Hvala draga Senka.

 

VODA

BEZ DVOJBI I IKAKVIH DILEMA,

BEZ NJE NAM ŽIVOTA NEMA.

ČIM OTVORIMO JOŠ SNENE OČI,

DRUŽENJE SA NJOM JE – PO CILE DANE I NOĆI.

KUPAMO SE,PIJEMO JU – U NJOJ UMIVAMO,

BESKRAJNO U NJOJ UŽIVAMO.

TO JE NAŠA „DRAGOCJENA-NEPROCJENJIVA VODA“,

SA POZNATOG IZVORA – „KLOKUN“ –

A IZ SIVOG NEBESKOG SVODA.

TAJ IZVOR JE JEDAN DIJA DJETINJSTVA MOGA,

A JA SAM SRETNA I ZBOG TOGA.

 

SENKA KRALJEVIĆ

SVJETSKI DAN VODA

Svjetski dan zaštite voda obilježava se, već dvadeset šestu godinu za redom, 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti javnosti i skretanja globalne pozornosti na značaj i važnost vode te promicanja održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Svake godine Svjetski dan voda naglašava po jedan specifični aspekt vode pa se ovogodišnji obilježava pod motom

„VODA ZA SVE“, te se i ove godine obilježava putem različitih aktivnosti diljem svijeta.

Voda pokriva više od 70 % površine Zemlje. Život na Zemlji počeo je u vodi, pa stoga nije iznenađujuće da je ona potrebna svim živim organizmima na našem plavom planetu.
Danas, 2,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, što utječe na njihovo zdravlje, obrazovanje i život.
Agenda za održivi razvoj do 2030. godine nedvojbeno ima zacrtan put kako do 2030. godine apsolutno svi moraju imati pristup pitkoj vodi, bez ikakve diskriminacije.
Preporučeno je niz mjera od npr. integriranog upravljanja vodnim resursima na svim razinama uključujući prekograničnu suradnju, podupirati i pružati konkretnu pomoć zemljama u razvoju, povećati transfer znanja i tehnologije, onemogućiti onečišćenje okoliša.
„ Tko god da jesi i gdje god da živiš, voda je tvoje ljudsko pravo! “
Pristup koji mi provodimo svakodnevno, zahvaljujući sustavu preventivne kontrole kao i kontinuiranim brižnim postupanjem sa izvorima iz kojih crpimo vodu i našim stanovnicima isporučujemo dovoljno količine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, ukazuje na pravi smjer.

Europska povelja o vodi

 1. Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti.
 2. Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
 3. Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.
 4. Kvalitetu vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
 5. Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.
 6. Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.
 7. Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati.
 8. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija.
 9. Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.
 10. Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi.
 11. Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
 12. Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.

Možemo se smatrati sretnima što imamo neometan pristup čistoj, pitkoj vodi koja je sigurna za upotrebu. U Africi i Aziji gotovo tri četvrtine stanovništva nema čistu pitku vodu. Približno 5 milijuna ljudi umre svake godine od bolesti koje se prenose prljavom vodom. Približno 80% svih bolesti nastaju zbog nečiste vode za piće.

Moramo čuvati naše izvore pitke vode čistima – ne samo zbog zaštite okoliša, već zbog zaštite našeg zdravlja!

Svaki pojedinac može dati doprinos u zaštiti voda ako samo malo promijeni svoje ustaljene navike:

 • Koristiti biorazgradive deterdžente i ekološka sredstva za čišćenje jer na taj način pomažemo biološku razgradnju
 • Koristiti omekšivač vode umjesto omekšivača za rublje, jer meka voda smanjuje potrošnju deterdženta i štiti mašinu, a nastale otpadne vode su prihvatljivije za vodotoke
 • Voditi računa o tome što bacamo u kanalizaciju, ne izlijevati kuhinjske masnoće i ulja, ne bacati higijenske uloške ili pelene jer trebamo imati na umu da će to završiti ili u postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda ili u vodotoku (ako ne postoji pročišćavanje otpadnih voda)
 • Što je moguće više smanjiti upotrebu pesticida i umjetnih gnojiva
 • Ne odlagati otpad i staro motorno ulje u blizini izvorišta pitke vode i vodotoka (jedna litara ulja zagadi preko milijun litara vode)
 • Ne sjeći šume u blizini izvorišta
 • Kontrolirati eroziju tla na vlastitom imanju sadnjom biljnog pokrivača i stabiliziranjem područja sklonog erozijama
 • Pažljivo odlagati baterije na za to predviđena mjesta; jedna cinčana baterija može zagaditi od 5-30 m3 vode, jedna kadmijska baterija može zagaditi od 3000-15 000 m3