Svrha ovog Projekta je poboljšanje vodno- komunalne infrastrukture na uslužnom području javnog isporučitelja vodne usluge Izvor Ploče d.o.o.. Obuhvat projekta čini područje naselja Banja i Komin na području grada Ploča u Dubrovačko- neretvanskoj županiji. Ovim projektnim zadatkom se postavljaju smjernice za izradu projektne i natječajne dokumentacije.

Konačni rezultat svih aktivnosti jesu izrađeni sljedeći dokumenti:

  • Idejno koncepcijsko rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda,
  • Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš te ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike,
  • Idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispustom,
  • Idejni i glavni projekti sustava odvodnje otpadnih voda,
  • Idejni i glavni projekti vodoopskrbnih cjevovoda u obuhvatu projekta
  • Natječajna dokumentacija za radove