Sustav javne odvodnje planski je predviđen kao sustav razdjelnog tipa. Na području aglomeracije sustav odvodnje djelomično je izgrađen u naseljima Ploče i Rogotin. Kanalizacijska mreža u Pločama gradila se paralelno sa izgradnjom naselja i od svoje izgradnje (prije 50- 55 god.) nije rekonstruirana. Sustav odvodnje je razdjelnog tipa sa dvije crpne stanice, nekoliko kolektora i tri ispusta, od kojih su dva s lokacijama na urbanom području naselja, a jedan na području Luke Ploče. Procijenjena dužina mreže je 3000 m. Promjer kanalizacijskih cijevi je raspona 200 mm na početku do 600 mm na kraju (ispust u Luci Ploče). Zbog različitih nagiba mreže, na nekim mjestima i protunagiba, dolazi do nakupljanja taloga i stvaranja plinova (neugodnog mirisa na javnim površinama). Na postojeći sustav spojeno je 86% kućanstava dok ostatak kućanstava ima sabirne jame ili direktan ispust u jezero Birina.

Postojeći sustav za odvodnju otpadnih voda (kanali i postrojenje u središtu Grada Ploča)

Kanali imaju promjer od 200 mm u početku do 600 mm na kraju (luka). Nagib tih kanala je jako različit. Na ponekim područjima postoji protu nagib. Njihovo građevinsko stanje je također različito. Jedna crpna stanica nalazi se kod mosta na lokaciji Splendid. Crpni bazen je unutarnjih dim. 300x200x315 cm, debljine zidova 20 cm. U ovoj crpnoj stanici nalazi se jedna pumpa proizvođača „Flygt”tip NP 3102 LT 3 ~ 420, snage 3,1 kW, visine dizanja 6,2 m i protoka 38 l/s. Druga crpna stanica se nalazi kod autobusnog kolodvora na lokaciji Poskok. Crpni bazen je unutarnjih dim. 350x255x300 cm, debljine zidova 20 cm. U ovoj crpnoj stanici nalazi se dvije pumpe, 1 radna + 1 rezervna pumpa proizvođača „Flygt” tip CP 3085.183 MT, snage 1,3 kW, visine dizanja 4,52 m i protoka 17 l/s.

U naselju Rogotin, koje se nalazi 4 km istočnije od Luke Ploče, izgrađeno je 400 m kanalizacijske mreže promjera DN 250 i DN 300. Kanali prolaze u dva suprotna smjera polazeći od zajedničkog razvođa. Postojeći nagib od prosječnih 7 % hidraulički je dovoljan. Na kraju kanala izgrađeni su „protočni septici“. Prijemnik sjevernog kolektora je Crna Rika dok je južnog kolektora jezero Vlaška. Ispusti su obalnog tipa. Ispuštanje u prijemnike je bez prethodnog tretman otpadnih voda (osim djelomičnog taloženja u „protočnim septicima“). Na postojeći sustav spojeno je 40 % kućanstava dok ostala kućanstava imaju direktan ispust u jezero Vlaška ili Crnu Riku.

Postojeća kanalizacija u Rogotinu

Konceptom kanalizacijskog sustava aglomeracije Ploče predviđen je razdjelni sustav odvodnje. Predmetni sustav obuhvaća odvodnju otpadnih voda naselja Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga. Odvodnja otpadnih voda navedenih naselja je koncipirana zajedničkim sustavom, uz pročišćavanje na zajedničkom uređaju i dispozicijom pročišćenih otpadnih voda putem podmorskog ispusta.