Projektom je predviđena izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda, razdjelnog tipa, naselja Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga. Sustav odvodnje sastoji se od gravitacijskih kolektora, crpnih stanica sa pripadajućim tlačnim cjevovodima i incidentnim preljevima. Pročišćavanje otpadnih voda provodit će se na jednom centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda opterećenja  8.999 ES, s dispozicijom pročišćenih otpadnih voda u more putem podmorskog ispusta ukupne duljine 2304 m profila DN 200 mm. Osnovne informacije prikazane su u tablici:

Pokazatelji provedbe projekta prikazani su u tablicama:

Projekt aglomeracije Ploče provodi se u 11 faza podijeljenih u tri etape. U Prvoj etapi provode se Faza 1, Faza 3, Faza 4 i dio Faza 2. U Drugoj etapi provode se Faza 2, Faza 5, Faza 8 i Faza 9. U Trećoj etapi provode se Faza 6, Faza 7, Faza 10 i Faza 11. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust provode se neovisno od izgradnje kanalizacijske mreže. Kratki opis faza prikazan je u tablicama:

Ukupna vrijednost projekta, ugovorena sa izvođačima, iznosi 222.532.031,90 kn te je podjeljena u 9 komponenti odnosno Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (30.279.699,00 kn), Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje (176.922.182,90 kn), Nabava komunalne opreme za održavanje sustava odvodnje i vodoopskrbe (3.949.200,00 kn), Usluga FIDIC i stručnog nadzora (4.952.000,00 kn), Usluga upravljanja projektom (2.800.000,00 kn), Interna jedinica za provedbu projekta (1.155.000,00 kn), Promidžba i vidljivost (743.950,00 kn), Imovinsko – pravni odnosi (350.000,00 kn) i Ostale aktivnosti vezane uz provedbu projekta (1.380.000,00 kn). Projekt se financira sredstvima Europske unije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatskih voda, Grada Ploča i IZVOR PLOČE d.o.o. Završetak projekta je listopad 2023. godine.