U cilju  zaštite pitke vode na području svojeg djelovanja IZVOR PLOČE d.o.o. donio je Odluku o nadležnosti i ovlastima vodnog redara,  Odluku o službenoj odori,  iskaznici i  oznaci vodnog redara te Rješenje o imenovanju vodnog redara.

Provodeći primjenu odredbi Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama, vodni redar ovlašten je i dužan provoditi nadzor kako slijedi:

 • nadzor priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama;
 • nadzor nad provedbom Odluke o odvodnji sukladno članku 77. Zakona o vodama;
 • nadzor mjesta uklonjenog priključka kada je priključak isključen primjenom članka 59. Zakona o vodnim uslugama;
 • uvjete ispuštanja otpadnih voda iz internih sustava u sustav javne odvodnje i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava javne odvodnje;
 • nadzor nad utvrđivanjem nepropusnosti individualnih sustava odvodnje;
 • nadzor nad utvrđivanjem ispravnosti prepumpavanja fekalija putem internog sustava odvodnje u smislu zadovoljavanja uvjeta prema Ugovoru o priključenju;
 • nadzor nad izgradnjom individualnih sustava odvodnje za koje nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja, kao i nadzor na održavanjem individualnih sustava odvodnje;
 • postupanje u slučaju protupravnog korištenja vodnih usluga.

Provodeći mjere nadzora vodni redar će pratiti da li je :

 • javni isporučitelj isključio priključak na komunalne vodne građevine i uklonio vodomjer u slučaju zahtjeva korisnika, ako se građevina ne koristi zbog devastiranosti ili drugih razloga za vrijeme dok se ne koristi;
 • javni isporučitelj poduzeo mjere u slučaju ako ne ozakoni protupravno priključenje na komunalne vodne građevine i ne postigne sporazum sa protupravnim korisnikom glede plaćanja naknade za protupravno priključenje sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge;
 • da li je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi priključio svoju građevinu na komunalne vodne građevine najkasnije u roku od godine dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada;
 • da li je javni isporučitelj vodnih usluga isključio protupravnog korisnika ukoliko su se stekli uvjeti za isključenje;
 • da li je individualni sustav odvodnje nepropustan odnosno da li se održava u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
 • interni sustav za prepumpavanje fekalija funkcionalan da li se prepumpavanje odvija nesmetano u javni sustav odvodnje na mjestu priključnog okna sukladno Ugovoru o priključenju

Pravne osobe, fizičke osobe i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost dužne su vodnom redaru omogućiti pristup na nekretninu i omogućiti mu uvid u isprave radi identifikacije vlasnika ili posjednika nekretnine prilikom provođenja nadzora. Vodni redar ovlašten je rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire. Pravne osobe, fizičke osobe i osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost obvezne su vodnom redaru u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegova ovlaštenja. Vodni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

U provedbi nadzora nad provedbom Zakona o vodnim uslugama i članka 77. Zakona o vodama i članka 79. Zakona o vodama, vodni redar je ovlašten:

 1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 2. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 3. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru;
 4. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanje kamerom, videozapisom i sl.)
 5. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora
 6. zatražiti od vlasnika odnosno zakonitog posjednika dostavu podataka/dokumenata koje se odnose na nepropusnost individualnog sustava odvodnje, te ispravnost rada internih crpnih uređaja ukoliko iste postoje (dostavu ateste i sl.) odnosno zatražiti dostavu bilo kakve vrste podataka koji su potrebni za utvrđivanje činjenice da li se individualni sustav odvodnje održava odnosni prazni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Protiv rješenja koje donosi vodni redar može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo županije nadležno za poslove vodnog gospodarstva. Žalba izjavljena protiv rješenja vodnog redara ne odgađa njegovo izvršenje. Žalba se izjavljuje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Kada vodni redar utvrdi nepravilnosti odnosno povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom. Ako vodni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u provedbi nadzora.  Ako vodni redar utvrdi da nije povrijeđen propis čije izvršenje je ovlašten nadzirati pa stoga nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim putem će o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od osam dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja. Prijavitelju se obavijest iz st.1. ovog članka šalje poštom preporučeno na adresu navedenu u prijavi.

U obavljanju nadzora vodni redar ovlašten je fizičkim osobama, obrtnicima , te pravnim osobama koje su povrijedile odredbe Zakona odnosno propisa čiju primjenu vodni redar nadzire, rješenjem:

 1. narediti uklanjanje protupravno postavljenih vodnih naprava;
 2. zabraniti obavljanje radova;
 3. zabraniti uporabu vodnih naprava ukoliko postoje nedostaci, sve dok se oni ne uklone;
 4. rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine;
 5. naložiti poduzimanje mjera/radnji u svrhu nepropusnosti individualnih sustava odvodnje;
 6. naložiti mjere/radnje u svrhu održavanja/pražnjenja individualnih sustava odvodnje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima;
 7. naložiti mjere/radnje u svrhu održavanja internih sustava za prepumpavanje fekalija ukoliko su oni sastavni dio internog sustava odvodnje i osnovni uvjet za prepumpavanje fekalija u javni sustav odvodnje na mjestu priključnog okna.

Ako se ta osoba ne može utvrditi, rješenje se donosi protiv nepoznate osobe. Ako je stranka izvršila obvezu iz rješenja o izvršenju vodnog redara ili je zbog drugog razloga prestala obveza izvršenja tog rješenja, vodni redar po službenoj dužnosti donosi rješenje o obustavi postupka izvršenja rješenja.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. vodnom redaru ne omogući pregled isprave (osobne iskaznice, putovnice, izvoda iz sudskog registra i sl.), na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 2. vodnog redara ometa u provedbi nadzora;
 3. ne provede stručni nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje sukladno čl.79., st.1., Zakona o vodama
 4. ne prazni individualni sustav odvodnje sukladno čl.79., st.2., Zakona o vodama
 5. ne provede stručni nadzor nad održavanjem internog crpnog postrojenja ukoliko je ono sastavni dio internog sustava odvodnje putem kojeg se prepumpavanje u javni sustav odvodnje sukladno čl.79., st.1., Zakona o vodama
 6. kao vlasnik ili zakoniti posjednik građevine koja se gradi ne priključi svoju građevinu koja se gradi na komunalne vodne građevine u skladu s člankom 55., stavkom 1., Zakona o vodnim uslugama, osim u slučajevima propisanim čl. 58. Zakona o vodnim uslugama
 7. kao vlasnik ili zakonit posjednik građevine koja je izgrađena ne priključi svoju izgrađenu građevinu na komunalne vodne građevine u skladu sa čl. 55., st.2., Zakona o vodnim uslugama, osim u slučajevima propisanim čl. 58. Zakona o vodnim uslugama.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. Kao vlasnik ili zakonit posjednik nekretnine isključene s komunalnih vodnih građevina ne omogući nadzor isporučitelju vodne usluge na mjestu uklonjenog priključka u skladu s čl. 59., st. 3., Zakona o vodnim uslugama.
 2. Ne postupi po naredbi vodnog redara iz čl. 81., st. 5. Zakona o vodnim uslugama.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VODNI REDAR

Za vodnog redara u IZVOR PLOČE d.o.o. imenuje se MILENKO KARIĆ.

E-mail: milenko.karic@izvor.com.hr

Mobitel: 099 5420 146

Odluka o nadležnostima i ovlastima vodnog redara

Odluka o službenoj odori, iskaznici i oznaci vodnog redara