Svrha ovog Projekta je poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na uslužnom području javnog isporučitelja vodne usluge IZVOR PLOČE d.o.o.. Obuhvat projekta čine područja Grada Ploča (naselja Baćina i Peračko Blato) u Dubrovačko- neretvanskoj županiji te Općine Gradac (naselja Gradac, Brist i Podaca) u Splitsko – dalmatinskoj županiji. Projekt je u fazi pripreme studijsko – projektne dokumentacije za gradnju. Stdijsko – projektnom dokumentacijom planira se izraditi slijedeće dokumente:

  • Studija izvodljivosti za podsustava Klokun – Gradac s matematičkim modelom sadašnjeg i budućeg stanja
  • Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš te ishođeno rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,
  • Idejni projekti vodoopskrbnog podsustava Klokun – Gradac s ishođenjem lokacijske dozvole,
  • Glavni projekti vodoopskrbnog podsustava Klokun – Gradac s ishođenjem građevinskih dozvola
  • Dokumentacija o nabavi (usluga stručnog nadzora i izvođenje radova mreže i objekata)