Kanalizacijska mreža aglomeracije Gradac

Koncepcijom rješenja usvojenom Idejnim rješenjem “Odvodnja fekalnih otpadnih voda naselja Brist i Podaca”, predviđeno je priključenje otpadnih voda naselja Podaca i Brista na kanalizacijski sustav Gradaca i zbrinjavanje otpadnih voda u sklopu zajedničkog uređaja za pročišćavanje smještenog u naselju Gradac. Iznimku predstavlja samo krajnji zapadni dio naselja Podaca koji je predviđeno priključiti na
kanalizacijski sustav Zaostroga. Prostorni raspored korisnika i orijentacija slivnog područja omogućavaju jednostavno priključenje na kanalizacijsku mrežu Zaostroga, a dodatne količine otpadnih voda ne uvjetuju rekonstrukciju postojećeg sustava. Shodno tome je rješenje odvodnje zapadnog dijela Podace u potpunosti neovisno o ostatku promatranog sustava i njegovoj izgradnji se može pristupiti nevezano za dinamiku izgradnje kanalizacijske mreže na preostalom dijelu naselja Podaca i naseljima Brist i Gradac. Prema usvojenom konceptu odvodnje na cijelom području predviđena je izgradnja kanalizacijskog sustava razdijeljnog tipa. Rješenje odvodnje otpadnih voda uvjetovano je položajem naselja, konfiguracijom terena i predviđenim rješenjem konačne dispozicije otpadnih voda. Međusobnim povezivanjem glavnih
zona potrošnje i padom slivnog područja određeni su i osnovni pravci pružanja kanalske mreže. Obzirom da predmetno područje u cjelini gravitira moru, okosnicu sustava čine obalni kolektori. Konfiguracija terena i međusobna raštrkanost glavnih potrošača, koncentriranih na više udaljenih lokacija, onemogućavaju vođenje trase obalnih kolektora u kontinuiranom padu, zbog čega je odvodnju otpadnih voda predviđeno riješiti izgradnjom više manjih podslivova međusobno povezanih sustavom crpnih stanica i tlačnih cjevovoda Ovako prikupljene otpadne vode dovode se do istočnog kraja naselja Brist i crpne stanice “Litnoge”, odnosno do crpnih stanica “Gradac I” i “Gradac II” koje omogućuju transport do stare lokacije uređaja za pročišćavanje u Gradacu. Navedena koncepcija je u najvećoj mjeri zadržana i novim rješenjem i izmjene se isključivo odnose na središnji dio sustava koji je potrebno prilagoditi novoj lokaciji uređaja za pročišćavanje. Uzimajući u obzir već izvedene dijelove sustava, raspoloživo zemljište i zahtjeve lokalne zajednice kao najpogodnije rješenje za smještaj uređaja za pročišćavanje odabrana je lokacija iznad rta koji dijeli Uvalu Brist i Uvalu Bošac. Plato budućeg uređaja bio bi smješten neposredno iznad Jadranske magistrale na neuređenom zemljištu između obuhvata građevinskih zona naselja Brist i Gradac. Plato uređaja bi bio izveden na koti približno 40 m n.m.. Navedene izmjene uvjetuju izgradnju centralne crpne stanice CS “Gradac III” kojom bi se
omogućio transport cjelokupnih otpadnih voda naselja Gradac do nove lokacije uređaja. CS “Gradac III” bi bila izvedena na staroj lokaciji uređaja i dugim tlačnim cjevovodom ∅ 250 mm, L=1220 m spojena do nove lokacije uređaja. Ovako dugačak tlačni cjevovod uzrok je dugom
zadržavanje otpadne vode u cjevovodu što će biti naročito izraženo u zimskom razdoblju s malim dotocima otpadne vode. Obzirom na preporuke o maksimalnom zadržavanju otpadnih voda u tlačnom cjevovodu u konkretnom slučaju bi trebalo osigurati kontinuirani dotok od približno Qmin=8.3 l/s. U ljetnom razdoblju će dotoci otpadne vode biti višestruko veći od preporučenih, međutim, u zimskom razdoblju će ovaj kriterij biti teško zadovoljiti na što treba obratiti pozornost prilikom izvedbe cjevovoda i odabira opreme. Izmještanje lokacije uređaja na zapad omogućuje direktan priključak CS “Litnoge” na uređaj za pročišćavanje bez spoja na kanalizacijsku mrežu Gradaca kako je to bilo predviđeno starim rješenjem. Shodno tome se kolektorom “K16” transportiraju samo otpadne vode s lokalnog sliva zbog čega bi bio izveden samo do zapadnog dijela naselja Gradac. Konačnu dispoziciju pročišćenih otpadnih voda iz uređaja, predviđeno je izvršiti u obalno more
izgradnjom dugog podmorskog ispusta. Sukladno novoj lokaciji uređaja podmorski ispust bi bio položen u smjeru jugozapada, između Uvala Brist i Bošac. Ovim elaboratom obuhvaćeni su samo glavni kolektori planiranog kanalizacijskog sustava, nužnih za prihvat otpadnih voda i međusobno povezivanje glavnih zona potrošnje. Realizacija sustava u cijelosti i priključak svih planiranih potrošača, podrazumijeva izgradnju razgranate sekundarne kanalizacijske mreže unutar pojedinih zona. Kako bi se osigurao optimalan rad sustava u pojedinim fazama izgradnje, nužno je da formiranje sekundarne mreže u što većoj mjeri prati izgradnju glavnih kolektora.

Sve crpne stanice je planirano izvesti kao podzemne objekte koji se sastoje od crpnog zdenca s uronjivim kanalizacijskim crpkama u mokroj izvedbi i zasunske komore s potrebnim armaturama. Zasunska komora bi bila smještena neposredno uz crpni zdenac i omogućavala bi jednostavan pristup i manipulaciju zapornim ventilima. Same objekte crpnih stanica predviđeno je izvesti od armiranog betona u vodonepropusnoj izvedbi.

UPOV Gradac

Prema usvojenoj koncepciji dispoziciju prikupljenih fekalnih otpadnih voda predviđeno je izvesti ispuštanjem u more dugim podmorskim ispustom uz prethodni tretman na uređaju za pročišćavanje. Potrebni stupanj pročišćavanja uvjetovan je “osjetljivošću” prijemnika i veličinom izgrađenog područja, odnosno ukupnim brojem korisnika priključenih na kanalizacijski sustav. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13), za konkretan slučaj ispuštanja putem podmorskog ispusta u “manje osjetljiva područja”, propisuje “odgovarajući stupanj” pročišćavanja za sustave veličine 2000-10000 ES, odnosno “II stupanj” pročišćavanja za sustave veće od 10000 ES. Na ovaj način je, proširenjem sustava odvodnje i povećanjem broja priključenih korisnika, određena i dinamika dogradnje uređaja s pripadajućom razinom pročišćavanja otpadnih voda. Shodno veličini obuhvaćenog područja i planiranoj dinamici razvoja, zadržava se usvojeni koncept rješenja s faznom izgradnjom i izvedbom uređaja “odgovarajućeg stupnja” pročišćavanja u I fazi. Obzirom na izmjene u zakonskoj regulativi u II fazi bi uređaj bio nadograđen na “II stupanj” pročišćavanja.
I faza izgradnje – Obzirom na veličinu planiranog sustava odvodnje i uvjete dispozicije u I fazi je predviđeno izvesti uređaj “odgovarajućeg” stupnja pročišćavanja. Uz predviđenu priključenost postojećih potrošača uređaj bi u I fazi trebao biti kapaciteta 8700 ES s mjerodavnim maksimalnim dotokom od 52 l/s.
II faza izgradnje – Drugom fazom je predviđena nadogradnja uređaja kojom bi se osigurao “II stupanj” pročišćavanja. Kako je prethodno utvrđeno, važećom regulativom je za konkretne uvjete dispozicije propisana granična veličina sustava od 10 000 ES, nakon koje uređaj mora zadovoljiti kriterije “II stupnja” pročišćavanja. Navedenom uredbom je, osim osiguranja povoljnog ekološkog stanja prijemnika, uvjetovana i dinamika pojedinih faza izgradnje samog uređaja. Prema prethodno provedenoj analizi kapacitet uređaja definiran konačnim planskim razdobljem iznosi 12300 ES s rezultirajućim maksimalnim dotokom otpadnih voda od 68 l/s.  Projektno rješenje dogradnje uređaja predviđeno u II fazi izgradnje biti će obrađeno posebnom projektnom dokumentacijom. Za potrebe izmjene prostornih planova može se pretpostaviti da novoj lokaciji treba osigurati prostor veličine cca. 4000-6000 m2 što ovisi o odabranoj tehnologiji pročišćavanja i topografiji terena na samoj lokaciji.