Ukoliko želite svoju nekretninu priključiti na javni vodoopskrbni sustav ili sustav javne odvodnje, ovdje možete saznati sve o postupku priključenja na uslužnom području IZVOR PLOČE d.o.o., kao javnog isporučitelja vodnih usluga. Vlasnici nekretnina/zgrada postojećih i onih koje će se izgraditi na području vodoopskrbnog sustava dužni su svoje nekretnine priključiti na vodoopskrbu ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.

Osobe koje su, u smislu propisa o gradnji objekata, investitori izgradnje ili rekonstrukcije građevina, dužne su u postupku ishođenja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje ili drugih postupaka odobravanja izgradnje ishoditi od IZVOR PLOČE d.o.o. posebne uvjete
priključenja. Posebne uvjete priključenja isporučitelj usluge utvrditi će prema idejnom ili glavnom projektu građevine u roku i na način određen propisima o građenju. IZVOR PLOČE d.o.o. neće izdati zatražene uvjete ili suglasnosti ukoliko nisu osigurani uvjeti za priključenje građevine/nekretnine na komunalne vodne građevine.

Na području gdje nije izgrađena javna vodoopskrbna mreža korisnik usluge može, a radi priključenja svoje nekretnine/građevine, o svom trošku financirati projektiranje i izgradnju javne vodoopskrbe mreže prema tehničkim zahtjevima koje odredi isporučitelj usluge u skladu
s posebnim uvjetima i pod uvjetom da nakon izgradnje preda isporučitelju usluge, kao donaciju, izgrađeno osnovno sredstvo ili da s jedinicom lokalne samouprave zaključi ugovor prema kojem će mu uložena sredstva biti vraćena u ugovorenom roku.

Vodoopskrbni priključak može biti stalni , privremeni i poljoprivredni.
a) stalni priključak – trajno rješenje vodoopskrbe
b) privremeni priključak i
c) priključak za poljoprivredne svrhe

Stalni vodovodni priključak odobrava se za nekretninu u vlasništvu fizički ili pravnih osoba za namjenu potrošnje :

 • domaćinstva
 • gospodarstvo
 • zdrastvene,socijalne,kulturne,sporske i druge ustanove.

Zahtjevu za vodoopskrbni priključak za sve kategorije osim poljoprivrede prilaze se slijedeća dokumentacija :

 • Pravomoćnu građevinsku dozvolu, potvrdu glavnog projekta ili potvrdu Zavoda za katastar i geodetske poslove da je objekt izgrađen prije 15. 02. 1968. godine.
 • Dokaz o vlasništvu građevine odnosno nekretnine za koju se traži priključak odnosno punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine, ovjerenu kod javnog bilježnika.
 • Konačnu suglasnost na glavni projekt interne vodovodne instalacije, a ako je ista izdana.
 • Dva izvorna primjerka katastarskog plana u omjeru 1 : 1000 ili 1 : 2880 sa označenom katastarskom česticom, ne stariji od 6 mjeseci.
 • Druga dokumentacija propisana zakonom ili odlukom jedinica lokalne samouprave (za općinu Gradac: potvrdu o nepostojanju duga podnositelja zahtjeva po bilo kojem osnovu)

Zahtjevu za vodoopskrbni priključak za poljoprivredne svrhe prilaže se slijedeća dokumentacija:

 • Dva izvorna primjerka katastarskog plana u omjeru 1 : 1000 ili 1 : 2880 sa označenom katastarskom česticom, ne stariji od 6 mjeseci i pisana suglasnost ako ima više suvlasnika zemljišta.
 • Izvadak iz zemljišne knjige ( vlasnički list )
 • Uvjerenje nadležnog ureda jedinice lokalne samouprave o nanjeni zemljišta

Privremeni priključak odobrava se za gradilišta ako ispunjavaju uvijete određene Zakonom o gradnji. Privremeni priključak odobrava za ostale namjene može se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ne posjeduje kompletnu dokumentaciju iz prethodnog stavka ali samo uz
prethodnu suglasnost nadležnog tijela lokalne samouprave.

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI

Na temelju članka 295.Zakona o obveznim odnosima („ Narodne novine „ br. 35 / 05 i 41 / 08 te članka 215.Zakona o vodama ((„ Narodne novine „ br.153 / 09 ) ravnatelj J.U. IZVOR PLOČE uz suglasnost Upravnog vijeća donijeli su opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga. Pravilnik o isporuci vodnih usluga možete preuzeti ispod ovoga članka.

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

TEHNIČKI UVJETI

Vodoopskrbni priključci izvode se po pravilima struke i na način koji će omogućiti ekonomski racionalno održavanje, očitavanje i naplatu isporučene vode. Vodomjerno okno za glavni vodomjer smješta se u pravilu( kad god je to moguće ) na javnoj površini sukladno izdanim tehničkim uvjetima. Vodoopskrbni priključak se u pravilu izvodi za svaku nekretninu zasebno i to odgovarajućeg profila da zadovolji potrebe vodoopskrbe svih korisnika nekretnine. U vodomjerno okno smješta se onoliko vodomjera koliko samostalnih zasebnih cjelina ima u
zgradi za koju se izvodi priključak.

Glavni vodomjer s pripadajućom armaturom i fazonskim komadima smješta se u vodomjerno okno. Sastavni elementi vodoopskrbnog priključka su:
1. čvor priključka,
2. spojni vod,
3. šahta vodomjera u kojem se nalazi,ventil ispred i iza vodomjera ,vodomjer,spojni fazonski komadi

Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koja nastane na internoj vodovodnoj instalaciji te cijevima, trošilima, grijačima, kućanskim aparatima i drugim uređajima priključenim na vodovodne instalacije:
1. zbog neodržavanja ili nepravilno izvedenih internih instalacija,
2. zbog onečišćenja interne instalacije,
3. promjena u tlaku u vodoopskrbnoj mreži,
4. zbog smrzavanja dijela instalacije ili vodomjera,
5. zbog kvara na uređaju za smanjenje tlaka koji je ugradio korisnik usluge,
6. zbog obustave isporuke vode kao posljedice neplaćanja računa za vodu,
7. u ostalim slučajevima nepridržavanja propisanih standarda vodoopskrbe.

Skice izvedbe vodoopskrbnog priključka nalaze se na linkovima:

vodomjerno okno – 1 vodomjer

vodomjerno okno – 2 vodomjera

vodomjerno okno – 3 vodomjera

vodomjerno okno – 4 vodomjera

OBRASCI

WORD:

ZAHTJEV ZA IZVEDBU VODOOPSKRBNOG PRIKLJUČKA

ZAHTJEV ZA IZMJENU VODOMJERA

ZAHTJEV ZA PROMJENU VLASNIKA ILI KORISNIKA VODNIH USLUGA

PDF:

ZAHTJEV ZA IZVEDBU VODOOPSKRBNOG PRIKLJUČKA

ZAHTJEV ZA IZMJENU VODOMJERA

ZAHTJEV ZA PROMJENU VLASNIKA ILI KORISNIKA VODNIH USLUGA