Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju kanalizacijskog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda u obalnoj šetnici uvale Vodice na području naselja Gradac. Kanalizacijski cjevovod je predviđeno izvesti profila DN250 i DN300, ukupne duljine LK=1247m i bio bi priključen na postojeći sustav odvodnje naselja Gradac. Planiranim zahvatom omogućila bi se zamjena postojećeg kanalizacijskog kolektora koji zbog nedovoljnog profila i općenito lošeg stanja ne omogućuje potrebnu protočnost i uzrok je čestih začepljenja i plavljenja otpadnih voda. Usporedo s izgradnjom kanalizacijskog kolektora izvršila bi se sanacija postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u koridoru obalne šetnice, odnosno njegova zamjena novim cjevovodom profila DN100 i DN150 u duljini LV=1303 m. Planiranom izgradnjom vodno gospodarskih sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u koridoru obalne šetnice uvale Vodice obuhvaćeno je:

  • Kanalizacijski kolektor K1, profila DN250-300, duljine LK=1247 m.
  • Vodoopskrbni cjevovodi V1 profila DN100-150 mm, ukupne duljine LV=1303 m

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja kanalizacijskog kolektora i vodoopskrbnih cjevovoda kojim bi se omogućila zamjena postojećih
cjevovoda koji zbog nedovoljnog profila i općenito lošeg stanja u kojem se nalaze ne zadovoljava kako u tehničkom tako i u sanitarnom pogledu.