Na predmetnom području, koje obuhvaća izgrađeni obalni pojas u duljini od gotovo 8 km, postoji samo jedan djelomično izgrađen kanalizacijski sustav. Sustav odvodnje otpadnih voda Gradaca izgrađen je samo manjim dijelom i njime je obuhvaćeno približno 30% naselja. Najveći dio postojećeg sustava izgrađen je 60-tih godina prošlog stoljeća i činili su ga dva odvojena podsustava, istočni i zapadni, koji su bili spojeni na vlastite podmorske ispuste. Otpadne vode istočnog dijela naselja prikupljaju se obalnim kolektorom profila ∅ 200 mm, koji se
proteže od krajnjeg jugoistočnog dijela uvale Vodice, prateći cestu uz samu obalu do podnožja Gradine. Prikupljene otpadne vode su se dalje preko kratkog podmorskog ispusta ispuštale direktno u more. Kako se tečenje u podmorskom ispustu odvijalo gravitacijski, raspoloživa visina obale nije omogućavala istjecanje otpadne vode u vršcima potrošnje, zbog čega bi u ljetnom periodu, kada je broj gostiju najveći, dolazi do plavljenja otpadnih voda na najnižim oknima kolektora. Osim toga, postojeći obalni kolektor je malog profila i u lošem stanju, zbog čega često dolazi do začepljenja. Zapadni podsustav nije bio građen kao dio sveukupnog kanalizacijskog sustava naselja Gradac već je njegova prvenstvena namjena bila rješenje odvodnje hotelskog kompleksa “Laguna”. U tu svrhu je uz septičku jamu hotela izvedena crpna stanica i dugi podmorski ispust. Podmorski ispust je izveden od polietilenskih cijevi ∅ 200/177.4 mm u duljini od L=820 m. Kasnije je sustav proširen s još jednom crpnom stanicom kojom su se priključile otpadne vode hotela “Labineca”. Osim navedenih hotela na ovaj sustav spojen je i manji broj objekata smještenih uz samu obalu uvale Bošac. Prema usvojenom konceptu 2000. god. se započelo s izvođenjem radova na objedinjavanju postojeće kanalizacijske mreže i uređenju lokacije uređaja za pročišćavanje. U tu svrhu izvedene su Crpne stanice “Gradac I” i “Gradac II” kojim je omogućen prihvat otpadnih voda sa zapadnog i istočnog podsustava i njihovo objedinjavanje na lokaciji planiranoj za smještaj uređaja za pročišćavanje. Na ovom mjestu izveden je dozažni bazen s kopnenim dijelom budućeg podmorskog ispusta. Trenutno se kao privremeno rješenje dispozicije otpadnih voda koristi postojeći podmorski spust Hotela “Laguna”. Obzirom na karakteristike cjevovoda i raspoloživu visinsku razliku (kota dna dozažnog bazena iznosi 10.05 m n. m.) kapacitet postojećeg ispusta iznosi cca. 25 l/s što zadovoljava trenutnu izgrađenost sustava. Međutim, prije bilo kakve dogradnje sustava ili značajnijeg povećanja broja potrošača unutar postojeće mreže, nužna je izgradnja novog podmorskog ispusta Kako bi se omogućio priključak Crpnih stanica “Gradac I” i “Gradac II”, te osigurala protočnost na najugroženijim dionicama, u sklopu ovih radova izvedena je djelomična rekonstrukcija i dogradnja postojeće kanalizacijske mreže. Osim opisanog kanalizacijskog sustava, kojim je obuhvaćen manji dio naselja Gradac, na preostalom dijelu obale nema sustavnog rješenja prikupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda. Odvodnja otpadnih voda se u najvećoj mjeri vrši putem septičkih jama koje su mahom propusne,
a dispozicija mjestimično izvedenih kolektora u obalnim dijelovima naselja riješena je priključkom na sustav odvodnje postojećih hotela ili u gorem slučaju, direktnim ispuštanjem u more kratkim obalnim ispustima. Procjeđivanje iz propusnih septičkih jama i direktno ispuštanje otpadnih voda u plitko obalno more predstavlja stalan izvor zagađenja. Ovakav način dispozicije otpadnih voda, osim što narušava vrijednost obalnog pojasa, nespojiv je s turističkom orijentacijom i korištenjem obalnog mora kao osnove daljnjeg razvoja čitavog područja.