Izrađen je Glavni projekt vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu lijeve obale ušća Neretve. Ukupna duljina cjevovoda je cca 4.200 m, od kojih se cca 4.000 m odnosi na kopneni dio cjevovoda, a preostalih cca 200 m na podvodni dio cjevovoda (prelaz preko rijeke Neretve). Predmet zadatka je izrada vodoopskrbe lijeve strane ušća rijeke Neretve sve prema postojećoj prostornoplanskoj dokumentaciji. Projektnim zadatkom je predviđeno i da se u slučaju nailaska na elektro i TK instalacije uradi mjestimična zaštita i prelaganje tih instalacija. Planirano je da se novi vodoopskrbni cjevovod postavi po sredini postojeće ceste (sa strane su već postavljene elektro i TK instalacije). Od postojećeg okna za priključak projektiran je vodoopskrbni cjevovod DN 200 u duljini od 3516,80 m. Početak zahvata je u postojećem oknu u naselju Rogotin, gdje je dovedene vodoopskrbna cijev DN 300 mm i ostavljen odvojak za ušće promjera DN 150 mm. Potrebno je demontirati post. redukciju MMR 300/150, postojeći zasun DN 150 i FF kom DN 150 mm i umjesto njih postaviti redukciju MMR 300/200, zasun DN200, MMA kom DN 200 i FF DN 200 te dalje vodoopskrbna cijev DN 200 mm. Od početka zahvata trasa cjevovoda, je položena duž postojećeg odvodnog kanala pored ŽC6217 u duljini od cca 66 m i dalje nerazvrstanom cestom u duljini cca 503 m, u osi prometnice u smjeru ušća s desne strane rijeke Neretve. Na stac. 0+001,07 do stac. 0+066,83 je cjevovod položen kroz korito odvodnog kanala da bi se izbjeglo križanje sa željezničkom prugom. Cjevovod PEHD cijev promjera DN 225/184 PN 16 se ukopava cca 60 cm u postojeće korito i zaštićuje betonom (ispod cijevi debljine 10 cm sa strana 15-25 cm i iznad 30 cm) C25/30 radi mogućih oštećenja. Na stac. 0+29,68 je prolaz kroz AB propust ispod željezničke pruge, raspon propusta je cca 4,2 m. Cijev je na tom dijelu ukopana u korito (cca 60 cm) i dodatno zaštićena betonom, na ovaj način se ne oštećuje postojeći propust. Priliko radova u odvodnom kanalu predvidjeti izradu zagata i zatvoriti ulaz vode u odvodni kanal iz rijeke Neretve. Dalje do stac 0+066,83 cjevovod ide kroz korito kanala, i na toj lokaciji izlazi u trup nerazvrstane lokalne ceste. Ulaz cjevovoda u korito (kao i izlaz ) se dodatno zaštićuje betonom radi mogućih oštećenja cjevovoda. Kroz korito kanala je predviđena PEHD cijev promjera DN 225/184 PN 16. Dalje kroz trupa puta ide DAKTIL cjevovod DN 200, sve do stac. 0+570,36 gdje trasa cjevovoda skreće preko rijeke Neretve, sa desne strane r. Neretve ide na lijevu stranu kroz korito r. Neretve. Na lijevoj strani cjevovod izlazi na lokalnu cestu LC 69007 na stac. cjevovoda 0+766,78. Dalje cjevovod ide prema ušću u po srediti trase LC69007 u duljini od cca 1990 m. Na stac cjevovoda 2+756,92 trasa cjevovoda ide dalje prema ušću kroz trup puta lokalne ceste LC69006. Projektirani cjevovod završava na stac. 3+516,80 u trupu puta (LC 69006) prije ulaza u kamp. Vodilo se računa da trasa cjevovoda nije u koliziji sa postojećim podzemnim instalacijama (postojeće instalacije, TK, elektro). Prije geodetskih snimanja trase detaljno je izrekognosciran teren i određena osovina cjevovoda. Na lijevoj obali r. Neretve trasa vodoopskrbnog cjevovoda ide kroz sredinu trase cesta LC69007 i 69006. Duž prometnice ima jedan više (četiri) betonskih propusta za lokalnu odvodnju. Prilikom postavljanja trase vodilo se računa o propustu i tu je trasa cjevovoda dignuta koliko može i potrebno je dodatno zaštititi cjevovod betonom radi manjih dubina ukopavanja. Prijelaz kroz korito r. Neretve se radi postavljanjem cjevovoda sa opteživačima na razmaku od 2,2 m na sloj geokompozita. Montažni elementi duljine 50 cm se postavljaju između opteživača i služe kao zaštita cjevovoda i dodatno opterećenje. AB montažni elementi su kao Ω oblika, širine u dnu 90 cm a u vrhu 46 cm, ukupne visine 46 cm. Postavljaju se 4 kom – AB elementa ukupne duljine 2,0 m pa opteživač širine 20 cm i tako naizmjence. Preko AB montažnih elemenata ide sloj kamenog materijala ukupne debljine cca 120 cm i širine cca 10 m (sukladno uvjetima Hrvatskih voda ). Na ovom dijelu se na ovaj način pravi prag u koritu kao zaštita cjevovoda a ujedno i protiv erozija dna. Niveleta cjevovoda je položena u skladu s lokacijskim uvjetima na trasi. Dubina ukopavanja cijevi je minimum 0,90 m do tjemena cijevi osim na dijelu gdje trasa sječe propust i tu je dubina nešto manja oko 80 cm ali na tom dijelu je predviđena zaštita cjevovoda betonom debljine 15 cm u dužini od cca 10 m. Na pojedinim mjestima su i veća ukopavanja što je uvjetovano konfiguracijom terena duž trase. Većim ukopavanjima na pojedinim dijelovima trase postiglo se smanjenje broja objekata na trasi (zračni ventili i muljni ispusti ). Gledajući sa ekonomskog stajališta takvo rješenje je opravdano. Iskop rova se vrši strojno u ovisnosti o kategoriji terena i pristupu strojevima, iznimno ručno oko postojećih instalacija. Sukladno procijenjenoj kategoriji tla, usvojen je karakteristični profil rova s pokosom bokova od 4 : 1 (75°) . Visinu iskopa izvesti prema uzdužnim profilima, a širinu prema normalnim profilima. Iskopani materijal je potrebno odvesti na privremenu deponiju, a za trajno odlaganje viška materijala koristit će se legalna deponija Grada Ploča. Za iskop rova čija je dubina veća od 2 m predviđeno je razupiranje i osiguranje rova. Za iskope rova manje od 2 m će se , po potrebi izvršiti osiguranje gornjeg ruba rova, rubnim talpama. Talpa prelazi preko ruba za min. 5 cm i štiti rub od obrušavanja. Cjevovod je položen uglavnom u terenu koji nije pod utjecajem podzemne vode, najniža kota terena je cca 2,0 mnm a najniža kota nivelete je iznad 0,50 mnm, osim prijelaza preko rijeke Neretve. Dno i strane rova moraju biti ravne, bez izbočina koje bi kasnije stvarale teškoće pri montaži cjevovoda (ravnost ± 2cm). Nakon izvršene pripreme dna i stranica rova pristupa se izradi posteljice cijevi debljine 10 cm od sitnozrnog nevezanog materijala veličine zrna 0-8 mm.. Zatrpavanje položenog i montiranog cjevovoda se izvodi u dvije faze. Prvo se cijevi djelomično zatrpaju slojem sitnozrnog nevezanog materijala veličine zrna 0-8 mm u visini 20 cm od tjemena cijevi dok su spojevi slobodni. Nakon izvršene probe vodotijesnosti zatrpavaju se i spojevi. Druga faza je zatrpavanje rova kamenim materijalom granulacije do 63 mm u slojevima 30-40 cm uz dobro nabijanje nasutog materijala. Materijal iz iskopa je potrebno odvesti na za to predviđenu deponiju. Na mjestima gdje je cijev plitko ukopana (nadsloj nad tjemenom cijevi manji od 0,75 m) predviđena je zaštita predmetne cijevi betonom C25/30 u debljini od 15 cm, sve prema grafičkim prilozima. Trasa gravitacijskog cjevovoda po kopnenom dijelu projektirana je od DUCTIL cijevi tyton klase 40 DN 200, PN10 a kroz odovodni kanal i prijelaz preko rijeke Neretve projektiran je od PEHD cijevi DN 225/184 PN 16. Promjer i materijal cijevi definiran je na osnovu hidrauličke analize i sukladno prostornoplanskoj dokumentaciji (PPU Grada Ploče i UPU Ušće, na priključnom oknu je ostavljena cijev DN 300 mm) a sve prema preporuka Investitora. Lomni kutovi trase su dati u uzdužnom profilu i situaciji, a potrebna koljena u prilogu specifikacija. Betonske blokove za osiguranja vertikalnih i horizontalnih lomova izvesti prema priloženim specifikacijama i crtežima. Na kraju cjevovoda projektirano je zatvaranje slijepom prirubnicom ( X-komad) i ankerovanje u betonski blok dimenzija 30x30x40 cm.