Vodoopskrbni sustav grada Ploča se zasniva na kaptaži s izvorišta „Klokun“, te manjim dijelom s izvorišta „Modro oko“ za podsustav Desne. Funkcionalno sustav možemo podijeliti na tri vodoopskrbna pravca (podsustava):

  1. Podsustav Klokun – Ploče – Komin
  2. Podsustav Klokun – Gradac
  3. Podsustav Desne

Za pravac Ploče – Komin trenutni kapacitet crpljenja je maksimalno 90 l/s, za pravac Gradac maksimalno 50l/s, što je ukupno 140 l/s. Podsustav Desne je izdvojeni mali vodovod sa zahvatom (cca. 7 l/s ) na izvoru Modro oko, a služi za vodoopskrbu naselja Desne. Sustav je neovisan s obzirom na raspoložive količine na vodozahvatima tokom cijele godine pa se voda ne kupuje od drugih sustava. Također, voda se ne prodaje drugim sustavima već se oba vodozahvata koriste za vodoopskrbu tri lokalna područja: grad Ploče, općina Kula Norinska (Desne) i Općina Gradac (mjesta Gradac, Brist i Podaca). Voda se, sa zahvata, tlači u vodospreme te se iz vodosprema gravitacijom dovodi korisnicima (kombinirani način). Ukupno imamo 6 000 priključaka od čega 500 gospodarskih i 5500 kućnih priključaka. Količina fakturirane vode je 230 m3 za gospodarstvo te 510 m3 za kućanstva. Udio gospodarstva u ukupnoj potrošnji iznosi 31%, a  kućanstava 69%. Vodovodna mreža za koju IZVOR skrbi duga je 110 kilometara u dvjema županijama, od Komina i Desana do Zaostroga, gdje živi oko 14 tisuća stanovnika. Uz vodozahvat postoji precrpna stanica CS “Klokun” iz koje su položeni tlačni cjevovodi kojima se pune postojeće vodospreme unutar sustava. To su VS “Ploče” (više spremnika ukupnog kapaciteta V = 2650 m3, KD = 74,0 m n.m.) i VS “Žukova” (V = 500 m3, KD = 142,0 m n.m.), VS “Gradac“ (V = 1000 m3, KD = 74 m.n.m.) i VS “Grma“ (V = 100 m3, KD = 112 m.n.m.)

Model sustava

Od vodosprema položeni su gravitacijski: od VS “Ploče” cjevovodi prema samom naselju Ploče, prema jugoistoku za naselja Šarić Struga, Rogotin, Banja i Komin te prema sjeverozapadu i sjeveru za naselja Baćina i Peračko Blato, a od VS “Žukova” prema Gradcu, Bristu i Podacama. Jugoistočni dio Grada Ploča (Modro oko, Banja) te kontaktni prostor Općine Kula Norinska (Desne) snabdijeva se vodom za piće iz izvorišta Modro oko (Q = 6 l/s). Na prostoru Grada Ploča postoji još izvorište Žrnovica koje je stavljeno izvan funkcije polaganjem cjevovoda prema Gradcu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cjevovodi su izrađeni iz različitih materijala, uglavnom najviše od čelika i lijevanog željeza. Manji dijelovi mreže izvedeni su od plastičnih (PVC i PHD) i betonskih (ACC) cijevi. Profili cijevi su također različiti i u rasponu su od Φ 80 mm do Φ 300 mm.

Vodoopskrbni sustav Grada Ploča

Iako primarni izvor vode, izvorište Klokun, trenutno zadovoljava potrebe za vodom, predviđa se uključivanje alternativnog izvora (izvorište Modro oko) vode za piće kako bi se smanjila ovisnost o postojećem izvoru.