Kanalizacijska mreža Komin

U naselju Komin postoji izgrađen obalni fekalni kolektor ukupne duljine 1.920 m koji je djelomično do potpuno zatrpan. Kanalizacijski sustav naselja Komin gradit će se u fazama (dvije faze). I. faza obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje s pristupnom cestom i dijelom sustava odvodnje, vodoopskrbe i NUS-a unutar planirane parcele UPOV-a, te ispust pročišćenih otpadnih voda u rijeku Neretvu. II. faza
obuhvaća izgradnju sustava odvodnje, vodoopskrbe i NUS-a do granice planirane parcele UPOV-a. Veličina kanalizacijskog sustava je 1.645 ES. Namjeravani zahvat u prostoru je izgradnja objekata komunalne infrastrukture: kanalizacijski sustav odvodnje naselja Komin sa pet crpnih stanica i vodovodnim cjevovodima uz trasu kanalizacije.

U naselju Komin postoji djelomično izgrađen kanalizacijski sustav koji nije u funkciji. Izgrađen je obalni kolektor iz azbest cementnih cijevi profila 250 mm ukupne dljine 1.920 m, te kanalizacijska mreža u sjeverozapadnom dijelu naselja (ulice Bana Josipa Jelačića i Tina Ujevića, te kolektor uz prugu) duljine oko 900 m (azbest cementne cijevi profila DN 150 – 200 mm). Na kanalizacijskoj mreži izgrađene su dvije crpne stanice, međutim one nisu opremljene strojarsko-tehničkom opremom i nisu u funkciji. Postojeći kolektori djelomično su do potpuno zapunjeni talogom te se bez značajnijih građevinskih radova ne mogu staviti u funkciju. Otpadne vode se bez ikakve prethodne obrade ispuštaju neposredno u rijeku Neretvu.

Idejnim projektom predviđena je izgradnja u dvije faze te svaka faza predstavlja zasebnu funkcionalnu cjelinu:
I. FAZA obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje s pristupnom cestom i dijelom sustava odvodnje, vodoopskrbe i NUS-a unutar planirane parcele UPOV-a, te ispust pročišćenih otpadnih voda u rijeku Neretvu tj. sljedeće radove:

 • Izgradnja dijela tlačnog voda TV2 unutar granice parcele UPOV-a u dužini od cca 105 m,
 • Izgradnju vodovodne mreže u dužini od cca 106 m,
 • Izgradnju nadzorno-upravljačke instalacije (NUS) u dužini od cca 112 m,
 • Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Komin II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 1.650 ES s pristupnim putem,
 • Izgradnju Ispusta iz UPOV-a u rijeku Neretvu tlačnim vodom u dužini cca 111 m.

II. FAZA obuhvaća izgradnju sustava odvodnje, vodoopskrbe i NUS-a do granice planirane parcele UPOV-a, tj. sljedeće radove:

 • Izgradnju gravitacijskih kolektora u dužini od 4.899,75 m,
 • Izgradnju crpnih stanica otpadnih voda (ukupno 5 kom) sa pripadajućim tlačnim vodovima u dužini od 1.212,18 m,
 • Izgradnju vodovodne mreže u dužini od 5.098,12 m,
 • Izgradnju nadzorno-upravljačke instalacije (NUS) u dužini od 2×2.040 m.

Sustav odvodnje planira se kao razdjelni. Predmet obuhvata je mreža sanitarnih sekundarnih kolektora i tlačnih cjevovoda u ukupnoj dužini od 6.111,93 m. Za obalne kolektore (gravitacijski kolektori uz rijeku Neretvu do uređaja za pročišćavanje) koji su položeni u županijskoj cesti Ž 6217 predviđeno je korištenje cijevi od poliestera (PES), tjemene nosivosti SN5000. Odabrani profili za PES cijevi su DN 300 i 250 mm (nazivni profil). Za ostale gravitacijske kolektore odabrane su cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) sljedećih karakteristika: MRS 10.0, PE100, SDR41, PN 4 uz dopušteni napon od min. 8,0 N/mm2 (8 kN/m2). Ovi gravitacijski kolektori su nazivnih profila DN 280 i 225 mm (minimalni unutarnji promjer Ø250 i Ø200 mm), sve od potpuno vodonepropusnog materijala i nosivosti za prometno opterećenje. Za tlačne cjevovode predviđene su polietilenskih cijevi visoke gustoće (PEHD glatki) nazivnih profila DN 110 i 90 mm, sve od potpuno vodonepropusnog materijala i nosivosti za prometno opterećenje.

Kanalizacijska mreža Banja

Cjelokupni zahvat se sastoji od dvije faze:
I. faza obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje s pristupnom cestom i dijelom sustava odvodnje, vodoopskrbe i NUS-a unutar planirane parcele UPOV-a, te ispust pročišćenih otpadnih voda u rijeku Neretvu. I. faza ukupno obuhvaća sljedeće radove:

 • Izgradnja dijela tlačnog voda TV-B2 unutar granice parcele UPOV-a u dužini od cca. 38 m
 • Izgradnju vodovodne mreže u dužini od cca. 55 m
 • Izgradnju nadzorno-upravljačke instalacije (NUS) u dužini od cca. 46 m
 • Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Banja II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 280 ES s pristupnim putem
 • Izgradnju Ispusta iz UPOV-a u rijeku Neretvu tlačnim vodom u dužini cca. 56 m.

II. faza obuhvaća izgradnju sustava odvodnje, vodoopskrbe i NUS-a do granice planirane parcele UPOV-a. II. faza ukupno obuhvaća sljedeće radove:

 • Izgradnju gravitacijskih kolektora u dužini od cca. 1.330 m
 • Izgradnju crpnih stanica otpadnih voda (ukupno 2 kom) sa pripadajućim tlačnim vodovima u dužini od cca 1.092 m
 • Izgradnju vodovodne mreže u dužini od cca. 1.745 m
 • Izgradnju nadzorno-upravljačke instalacije (NUS) u dužini od cca. 1.629 m.

Postojeće stanje obuhvaća u maloj mjeri izgrađenu mrežu sustava odvodnje otpadnih voda, bez priključaka i uređaja za pročišćavanje, te vodoopskrbna mreža. Planirani zahvat obuhvaća izgradnju slijedećeg :

 • Izgradnju gravitacijskih kolektora u dužini od cca. 1327 m.
 • Izgradnju crpnih stanica otpadnih voda (ukupno 2) sa pripadajućim tlačnim vodovima u dužini od cca. 1093 m.
 • Izgradnju vodovodne mreže u zajedničkom rovu u dužini od cca. 1740 m.
 • Izgradnju nadzorno-upravljačke instalacije (NUS) u dužini od cca. 1629 m.

Rekapitulacija:
Sveukupno kanalizacije cca. 2420 m
Sveukupno vodovoda cca. 1740 m
Crpnih stanica – 2 komada, CS-B1 i CS-B2
NUS cca. 1629 m
Priključenje – Cjelokupni sustav odvodnje otpadnih voda naselja Banja se u konačnici priključuje na UPOV Banja.