Zakonski akti

Propisi iz područja vodnih djelatnosti

Zakon o vodama
Zakon vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Uredba o visini vodnog doprinosa
Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Uredba o visini naknade za korištenje voda
Uredba o visini naknade za uređenje voda
Uredba o uslužnim područjima
Uredba o standardu kakvoće voda
Uredba o opasnim tvarima u vodama
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o klasifikaciji voda
Strategija upravljanja vodama
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Pravilnik o vodnoj dokumentaciji
Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti
Pravilnik o tlačnoj opremi
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje voda
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Odluka o popisu voda I. reda
Državni plan za zaštitu voda
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 

Propisi iz područja zaštite na radu

Zakon o radu
Zakon o zaštiti na radu
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Pravilnik o izradi Procjene rizika
Pravilnik o osposobljavanju iz ZNR i polaganju stručnog ispita
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada
Pravilnik o pružanju prve pomoći na radu
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu
Pravilnik o sigurnosnim znakovima
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima
Zakon o zaštiti od požara
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Pravilnik o vatrogasnim aparatima