Područje kojim upravlja IZVOR PLOČE d.o.o.  nalazi se u uslužnom području br. 38. U hidrogeološkom smislu, područje zahvata pripada slivu izvora na desnoj obali rijeke Neretve. Područje isporučenja IZVOR PLOČE d.o.o. obuhvaća isporuku vode za grad Ploče te općine Gradac i Kula Norinska (selo Desne). Voda se isporučuje korisnicima iz dva vodocrpilišta, “Klokun” i “Modro oko”. Vodocrpilište Klokun je kaptirano i koristi se za vodoopskrbu naselja na području grada Ploča i općine Gradac. Izvor Modro oko se trenutno koristi za vodoopskrbu naselja Desne u općini Kula Norinska.

Trenutno na području aglomeracije Ploče postoji djelomično izgrađen sustav odvodnje u dijelu naselja Ploče, sa 4.538,30 m evidentirane  kanalizacijske mreže, te 400 m kanalizacijske mreže u naselju Rogotin, bez uređaja za pročišćavanje. Radi se o razdjelnom tipu odvodnje koji se sustavom kolektora vodi do ispusta. U Pločama postoje tri ispusta u more, od kojih se dva nalaze u urbanom dijelu grada, a treći je  smješten u području luke Ploče. Radi se o sustavu gravitacijskih kolektora, sa dvije crpne stanice i kratkim tlačnim cjevovodima.