Predmetni zahvat u prostoru odnosi se na izgradnju kanalizacijskih kolektora i vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Jadranska. Gornjo-primorska i Hrvatske mladeži. Kanalizacijske cjevovode je predviđeno izvesti profila DN250 ukupne duljine LK=1215 m i bili bi priključeni na postojeći sustav odvodnje naselja Gradac. Planiranim zahvatom omogućio bi se prihvat i odvodnja sanitarnih otpadnih voda potrošača u slivu navedenih ulica. Usporedo s izgradnjom kanalizacijskih kolektora izvršila bi se dogradnja postojećih vodoopskrbnih cjevovoda u koridorima polaganja kanalizacijskih kolektora, odnosno njihova zamjena novim vodovodnim cjevovodima profila DN100 i DN150 u duljini LV=580 m. Planiranom izgradnjom vodno gospodarskih sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda obuhvaćeno je:

  • Jadranska ulica: kanalizacijski kolektor K2, profila DN 250, duljine 695 m; vodovodni cjevovod V2, profila DN 150, duljine 95 m
  • Gornjo-primorska ulica, kanalizacijski kolektor K2.2, profila DN 250, duljine 276 m vodovodni cjevovod V2.2, profila DN 100, duljine 273 m
  • − Ulica hrvatske mladeži, kanalizacijski kolektor K2.1, profila DN 250, duljine 185 m i kanalizacijski kolektor K2.1.1, profila DN 200, duljine 29 m vodovodni cjevovod V2.1, profila DN 100, duljine 184 m vodovodni cjevovod V2.1.1, profila DN 100, duljine 28 m