1. Poziv   za   dostavu   informativnih  ponuda  za  uslugu   izrade  projektno – tehničke dokumentacije za pripremu projekta “Smart Water”

PERIOD ZAPRIMANJA PONUDA : 07.02.2022. – 28.02.2022.

Ovim putem Vas molimo dostavu informativnih ponuda za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekta “Smart Water” sukladno troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije obuhvaća pripremu:

  1. Izrada elaborata katastra infrastrukture sa centimetarskom preciznošću
  2. Izrada studije izvedivosti i analize odabira odgovarajućeg tehnološkog rješenja za projekt “Smart Water“
  3. Izrada idejnog rješenja i izvedbenog projekta za uvođenje digitalizacije usluga javne vodoopskrbe i pametnog upravljanja vodovodnim sustavom u sklopu projekta “Smart Water” sukladno odabranim tehničkim rješenjima

Predmetne informativne ponude prikupljaju se u svrhu istraživanja tržišta sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120116.), a radi prijave projektnog prijedloga na objavljeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije”.

Informativna ponuda se može dostaviti posebno za Aktivnost 1 te posebno za Aktivnost 2 i Aktivnost 3 sukladno registriranim djelatnostima gospodarskih subjekata.

Molimo  Vas  da  informativnu   ponudu  dostavite  u  elektronskom  obliku  na  e-mail: martina.zmijarevic@izvor.com.hr.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik – Izrada PTD Izvor Ploce (predlozak)

2. Poziv   za   dostavu   informativnih  ponuda  za  uslugu izrade studijsko – projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za rekonstrukciju/izgradnju regionalnog cjevovoda vodocrpilište „Klokun“ – Općina Gradac

PERIOD ZAPRIMANJA PONUDA : 15.02.2022. – 28.02.2022.

Ovim putem Vas molimo dostavu informativnih ponuda za uslugu izrade studijsko – projektne dokumentacije i dokumentacije o nabavi za rekonstrukciju/izgradnju regionalnog cjevovoda vodocrpilište „Klokun“ – Općina Gradac.

Konačni rezultat svih aktivnosti predviđenih ovim projektnim zadatkom jesu izrađeni sljedeći dokumenti:

  • Studija izvodljivosti za podsustava Klokun – Gradac s matematičkim modelom sadašnjeg i budućeg stanja
  • Elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš te ishođeno rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,
  • Idejni projekti vodoopskrbnog podsustava Klokun – Gradac s ishođenjem lokacijske dozvole,
  • Glavni projekti vodoopskrbnog podsustava Klokun – Gradac s ishođenjem građevinskih dozvola
  • Dokumentacija o nabavi (usluga stručnog nadzora i izvođenje radova mreže i objekata).

Predmetne informativne ponude prikupljaju se u svrhu istraživanja tržišta sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj: 120116.).

Molimo  Vas  da  informativnu   ponudu  dostavite  u  elektronskom  obliku  na  e-mail: milenko.karic@izvor.com.hr

Projektni zadatak – izgradnja cjevovoda Klokun – općina Gradac

Troškovnik – izgradnja cjevovoda Klokun – općina Gradac