Vodni gubici se najčešće pojavljuju u obliku curenja duž cjevovodne mreže (puknuća i oštećenja na cijevima, spojevima, vodovodnim armaturama o oblikovnim komadima), što se opisuje kao kvar na sustavu. Što su gubici vode u sustavu vodoopskrbe veći, to je i manja realizacija naplate vode, a troškovi održavanja ostaju isti ili se povećavaju (npr. rast cijene električne energije), pa je time borba protiv gubitaka još opravdanija.

Najznačajniji uzroci velikih gubitaka u sustavima:

   • Nedostatak znanja o problematici vodnih gubitaka kod isporučitelja vodnih usluga.
   • Nepostojanje stručnog tima za rješavanje problema vodnih gubitaka kod isporučitelja vodnih usluga (aktivna kontrola curenja).
   • Loša tehnička opremljenost isporučitelja vodnih usluga.
   • Neracionalno visoki tlakovi u vodoopskrbnoj mreži.
   • Neprovođenje aktivne kontrole curenja i sanacije puknuća (kvarova) koji su nevidljivi.
   • Starost sustava ili njegovih pojedinih dijelova.
   • Neodgovarajući cijevni materijal i/ili njihova zaštita.

U 2018.g. IZVOR Ploče je potpisao Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj s Hrvatskim vodama. Nastavno na navedeni Ugovor, potpisan je i Ugovor s odabranim izvođačem, za izradu idejnog projekta daljinskog nadzora vodoopskrbnog sustava. Odabrani ponuditelj, tj. Izvođač za izradu idejnog projekta bio je STRILAM d.o.o. iz Splita.

U 2019.g. IZVOR Ploče je potpisao Ugovor o sufinanciranju programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj s Hrvatskim vodama. Nakon potpisanog Ugovora proveden je postupak javne nabave i odabir Izvođača za implementaciju sustava daljinskog nadzora, izvedbu nadzornih okana za mjerenje protoka i tlaka s mjernom opremom, implementaciju sustava regulacije tlaka, aktivnu kontrolu gubitaka i regulaciju protoka, te sanaciju lokacije curenja, te je donesena Odluka o odabiru Izvođača. Za Izvođača radova je izabrana tvrtka POMAK d.o.o. iz Splita, dok je za nadzor nad izvođenjem radova izabrana Company Sulić d.o.o. iz Ploča. Određene kategorije radova su:

   1. Utvrđivanje nultog stanja i usklađenja hidrauličkih uvjeta s osvrtom na studiju
   2. Uspostava nadzorno-upravljačkih točaka i dogradnja NUS-a (ukupno 28 lokacija)
   3. Radovi na otkrivanju i sanaciji propuštanja cjevovoda
   4. Prijenosna oprema za lociranje curenja (korelator, geofon, mjerač tlaka, mjerač protoka i detektor za metal)
   5. Tehnička zaštita objekata
   6. Utvrđivanje završnog stanja

U četvrtom kvartalu 2019. godine započeti su radovi na uspostavi nadzorno upravljačkih točaka i dogradnji NUS-a te je ispostavljena jedna privremena situacija u iznosu 1.224.981,80 kn. Od ukupno 28 lokacija završene su 4 lokacije.

U prvom kvartalu 2020. godine nastavljeni su radovi na uspostavi nadzorno upravljačkih točaka i dogradnji NUS-a te je završeno još 5 lokacija što čini ukupno 9 od 28 lokacija. Ispostavljene su još dvije privremene situacije u iznosu 692.158,00 kn. U drugom kvartalu 2020. godine kupljena je prijenosna oprema za detekciju kvarova u iznosu 223.865,00 kn. Kupljeni su korelator, geofon,  detektor za metal i prijenosni mjerač protoka što čini 4 uređaja od 5 planiranih.