Pročišćavanje vode – Sustav za kloriranje

Javna ustanova IZVOR Ploče ima tri stanice za dezinfekciju i neutralizaciju, a to su Klokun, Modro oko i vodosprema Gradac. U Modrom oku i vodospremi Gradac dezinfekcija se vrši tekućim natrijevim hipokloritom, a na Klokunu plinovitim klorom. Na lokaciji Modro oko nalazi se crpna stanica sastavljena od dvije pumpe, elektro ormara i stanice za doziranje natrijeva hipoklorita. Na izvorištu Modro oko nema zaposlenika već se njime upravlja automatski sa Klokuna. Automatizirano postrojenje za vodoopskrbu (vodocrpilište Klokun) sastoji se od tri prostorije. To su prostorija sa pumpama, prostorija za dezinfekciju i neutralizaciju te prostorija za doziranje klora i električnim ormarima za pumpe. U stanici za dezinfekciju i neutralizaciju Klokun postoje dva zbirna voda za plinoviti klor.  Dezinfekcijske stanice uključene su u sustav automatskog upravljanja. Automatski, kao i manualno, može se povećavati i smanjivati količina klora koja se ubrizgava u vodu na vodocrpilištima. Količina klora koja dopire do krajnjih korisnika kontrolira se laboratorijskim instrumentima.

Sonda klor u zraku  upotrebljava se za mjerenje i indikaciju Cl2 u zraku. Kada razina klora u zraku prijeđe razinu od 5 ppm trenutno se uključuje sirena, bljeskalica i crpka neutralizatora. Nakon što razina klora u zraku padne ispod 2 ppm isključuje se bljeskalica i crpka neutralizatora. Sonda osigurava osoblje u skladišnim prostorijama plinskog klora i natrijevog hipoklorita. Senzor i elektronika su smješteni u hermetički zatvorenom kućištu koje je otporno na agresivne plinove i tekućine. Senzor djeluje pomoću kemijske ćelije i kapilarno difuzne membrane. Za neutralizaciju klora koristi se otopina za neutraliziranje (Na2S2O3 (6,6 % w/w), NaOH (11,5 % w/w), voda (100,0 % w/w)). Neutralizator klora nalazi se u prostoriji za dezinfekciju plinovitog klora.

Stanica za kloriranje na Klokunu

Princip djelovanja neutralizatora klora u zraku je takav da neutralizator  uključuje senzor za detekciju klora u zraku preko upravljačke jedinice za kloriranje i neutralizaciju. Senzor za detekciju klora nalazi se u prostoru spremnika klora. Senzor kontinuirano mjeri koncentraciju klora u zraku i pri pojavi klora uključuje svjetlosni ili zvučni alarm koji upozorava korisnika opreme o prisutnosti klora u zraku. Ukoliko koncentracija klora u prostoru raste uključuje se drugi nivo zaštite, odnosno neutralizator klora u zraku.

Pročišćavanje otpadnih voda – UPOV

S obzirom na odluke: Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10) i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju osjetljivih područja(NN 151/2014), kojom se definira osjetljivost područja, stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, te kriteriji za ispuštanje otpadnih voda u Hrvatskom zakonodavstvu, aglomeracija Ploče se nalazi u manje osjetljivom području, veličinom spada u kategoriju 2000 – 10 000 ES, te je sukladno zahtjevima Direktive 91/271/EEZ otpadne vode sa područja aglomeracije potrebno pročišćavati odgovarajućim stupnjem pročišćavanja. Pročišćene vode se putem podmorskog ispusta ukupne duljine 2304 m profila DN 200 mm ispuštaju u priobalno more.

Lokacija budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Planirani uređaj za pročišćavanje opremljen je i stanicom za prihvat septičkih otpadnih voda za jedan manji dio korisnika aglomeracije koji zbog dislociranosti neće biti priključen na javni sustav odvodnje, već će se otpadne vode zbrinjavati putem individualnih sustava, a talog i sadržaj septičkih jama su dužni odvoziti na centralni UPOV Ploče. Odabrana lokacija UPOV-a osigurava mogućnost i daljnjeg širenja parcele u slučaju potreba za eventualnim širenjem uređaja u smislu povećanja stupnja pročišćavanja ukoliko dođe do usvajanja strožih kriterija za ispuštanje otpadnih voda u recipijent, ili povećanja kapaciteta planiranog UPOV-a ukoliko dođe do neočekivanog rasta i razvoja broja korisnika na području aglomeracije koji nisu predviđeni prognozama usvojenim u okviru Studije izvodljivosti.