Izvor Ploče osnovan je  1955. godine i obavljao je širok spektar djelatnosti na području grada Ploča i općine Gradac. Tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti za područje Grada Ploča osnovana je Odlukom o osnivanju Javne ustanove “Izvor” Ploče Gradskog vijeća Grada Ploče, donesenoj na sjednici održanoj dana 23. veljače 1996. godine. 2009. godine javna ustanova Izvor Ploče se dijeli na dva komunalna poduzeća, a Izvor Ploče preuzima djelatnosti javne vodopskrbe, javne odvodnje i izvođenja priključaka. Vodovodna mreža u dužini od 110 km za koju ustanova skrbi proteže se na dvije županije, od Komina i Desana sa  jedne strane, do Zaostroga sa druge strane. Na ovom području živi oko 14.000 stanovnika. Temeljem Odluke osnivača o preoblikovanju IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti preoblikovana je dana 22.09.2019.g. u IZVOR PLOČE društvo sa ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Naziv tvrtke IZVOR PLOČE, društvo ograničene odgovornosti za javnu vodoopskrbu i odvodnju
Skraćeni naziv tvrtke IZVOR PLOČE d.o.o.
Adresa Trg kralja Tomislava 16
Osnivanje 1955. godine
Osnivač Gradsko vijeće grada Ploča,

OIB: 15429488788, Trg kralja Tomislava 23

Veličina Malo poduzeće
Porijeklo kapitala 100% domaći kapital
Matični broj 060155349
OIB 09475552617
Telefon 020 679 426
Telefaks 020 676 141
E – mail izvor@izvor.com.hr
URL www.izvor.ploce.hr
Temeljni kapital 3.590.400,00 kn
Nadzorni odbor Ivo Karamatić, Aleksandar Ostojić, Zoran Majstrović, Ante Šendo, Branko Jelavić, Baldo Šutić i Nikica Družijanić
Odgovorna osoba Miljenko Polić, Direktor

Djelatnosti Tvrtke su:

  • javna vodoopskrba,
  • javna odvodnja,
  • izvođenje priključaka.

Sukladno Zakonu o vodama isporučitelj vodnih usluga može obavljati i dopunske djelatnosti:

  • uzorkovanja i ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe,
  • izvođenja priključaka iz članka 212. stavka 2. Zakona o vodama,
  • ovjeravanja vodomjera i pripreme vodomjera za ovjeravanje,
  • proizvodnje energije u procesu obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, uključujući i prodaju ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa,
  • isporuke vode pročišćene na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu ponovnog korištenja, uključujući i prodaju,
  • isporuke obrađenog mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, uključujući i prodaju, i
  • gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa.

Društvo ima cilj povećati promet, povećati zadovoljstvo i povjerenje potrošača u neškodljivost vode za piće, povećati kvalitetu usluge, smanjiti gubitke u sustavu. Pitka voda smatra se proizvodom visokog rizika, zbog čega je ključno da njena proizvodnja u našem vodovodu bude kontrolirana u svakom koraku, od crpljenja izvora, dezinfekcije, do distribucije krajnjim korisnicima. Svi procesi se vrše na način da se ponudi visoko kvalitetan proizvod. Prodaja proizvoda visoke kvalitete, primjena dobre tehnike i tehnologije daje maksimalne konačne rezultate koji stvaraju prepoznatljiv imidž kod potrošača.

U IZVOR Ploče d.o.o. zaposleno je 50 osoba. Organizacija je raspoređena u tri  ustrojstvene jedinice: Ured Direktora, Odsjek za financije i Tehnička služba. Struktura i opis poslova određeni su Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Ured Direktora obavlja pravne i opće poslove, poslove urudžbiranja i poslove nabave roba i usluga. Odsjek za financije obavlja poslove automatske obrade podataka, poslove financijskog planiranja i analize, računovodstvene i financijske poslove te poslove naplate. Tehnička služba za upravljanje i nadzor vodoopskrbnog sustava i odvodnje obavlja poslove upravljanja i održavanja vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje, zaštite od požara i zaštite na radu.

Shema organizacijske strukture Ureda Direktora

Shema organizacijske strukture Odsjeka za financije

Shema organizacijske strukture Tehničke službe