Najava radova na aglomeraciji Ploče od 31. svibnja 2023. godine

Sukladno obavijesti izvođača Kamgrad d.o.o., obavještavamo građane o radovima koji će se u sklopu projekta aglomeracije Ploče od srijede, 31. svibnja, izvoditi na sljedećim lokacijama:

Radovi na Fazi 2 – Ploče (ulica Vladimira Nazora) – Trenutno je u tijeku izrada spojeva graničnih okana i vodovodnih priključaka na dijelu ulice od ljekarne „Tomas“ do caffe bar-a „Luna“, i radovi će na tom dijelu trajati do 02.06., sve prema skici u prilogu pod pozicijom 2. Nadalje, paralelno će se nastaviti radovi na izgradnji kolektora na rivi, od 31.05. do 18.06., te prometovanje tom dionicom ulice neće biti moguće, a sve prema poziciji 1. u skici u prilogu. Od 05.06. započeli bi sa radovima na dionici od mesnice „Pivac“, prema caffe bar „Splendid“., sve kako je opisano pod pozicijom 3. skice u prilogu. Promet bi se za to vrijeme odvijao istim smjerom kao i do sad, uz obavezno skretanje udesno na ulici V. Nazora, sve kako je označeno u prilogu. Završni radovi uređenja ulica Vladimira Nazora i obale dr. Franje Tuđmana planirani su od 26.06. do 30.06., kako je označeno u poziciji 4, uz napomenu da će se taj dio detaljno obraditi posebnom najavom prije tih radova.

Faza 2 – najava radova

Faza 2 – izvadak iz projekta

Radovi na Fazi 6 – Baćinska jezera – S obzirom da su se hidrografske prilike nakon zadnjih velikih kiša popravile, te se razina vode u Baćinskom jezeru snizila, najavljujemo nastavak radova na kolektorima na području Baćinskih jezera. Predviđeni završetak je 17.06.

Faza 6 – najava radova

Faza 6 – izvadak iz projekta

Radovi na Fazi 7 – Peračko Blato – Sukladno skici u prilogu najavljuju se radovi od Trga Jakova Ostojića prema Plinskoj ulici te se od 20. lipnja. 2023. godine počinje s radovima u Mlinskoj ulici.

Faza 7 – najava radova

Faza 7 – izvadak iz projekta

Radovi na Fazi 9 – Rogotin (Vrilo, Šarić Struga) – izvedba na kolektoru GK 12-11. od 31. svibnja. Predviđa se trajanje radova do 15. lipnja. Pozicija kolektora prikazana je na slici u prilogu.

Faza 9 – najava radova

Faza 9 – izvadak iz projekta

Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju!

IZVOR – u 181.494,12 eura za projekt “Smartwater” iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU

U skladu s uvjetima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ Ministarstvo ragionalnog razvoja i fondova EU  odobrilo odobrilo je IZVOR- u PLOČE d.o.o. sufinanciranje provedbe Projekta “Smartwater” bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Projektni prijedlog će se provoditi u partnerstvu sa Komunalno d.o.o. Vrgorac. Ukupna vrijednost projekta iznosi 303.459,64 € od čega 273.113,66 € bespovratnih sredstava. IZVOR – u PLOČE d.o.o. odobreno je ukupno 201.660,14 € prihvatljivih troškova od čega 181.494,12 € bespovratnih sredstava.

Provedba projekta će kao krajnji rezultat imati tri ključne isporučevine koje se vežu za projektne aktivnosti :

1. Izrada elaborata katastra infrastrukture sa centimetarskom preciznošću;

2. Izrada Studije izvedivosti s analizom odabira tehnološkog rješenja i

3. Izrada idejnog rješenja i izvedbenog projekta za odabrano tehnološko rješenje.

Izrada elaborata katastra infrastrukture sa centimetarskom preciznošću uključuje:
1.1.) Digitalnu evidenciju vodomjernih okana sa centimetarskom preciznošću
1.2.) Digitalnu evidenciju vodoopskrbne mreže
1.3.) Prikaz prikupljenih podataka u oblaku na web i mobilnoj aplikaciji s prikazom praćenja stanja napretka evidencije te statistike u realnom vremenu na period od 12 mjeseci
1.4.) Izrada elaborata katastra infrastrukture
Svrha izrade elaborata katastra infrastrukture je centimetarskom preciznošću utvrditi položaje vodomjernih okana i mreže zbog različite ponude tehnologije za digitalizaciju vodomjera.

2) Studija izvedivosti s analizom odabira tehnološkog rješenja uključuje:
2.1.) analizu postojećeg stanja:

 • analiza i pregled potreba isporučitelja vodnih usluga i građana za uvođenjem digitaliziranih javnih usluga te naprednih IKT rješenja i infrastrukture za pametno upravljanje vodovodnim sustavom u odnosu na:
  • automatizirano daljinsko očitanje vodomjera
  • nadzor tlaka i detekcija curenja u vodovodnim cijevima
  • daljinsko očitanje parametara (temperatura, tlak, protok, nivo vode) u zasunskim komorama
  • daljinska kontrola i upravljanje ventilima
  • daljinski nadzor otvaranja šahtova
  • praćenje kvalitete vode
  • prediktivno održavanje – nadzor rada pumpi i strojeva
  • analiza podataka o postojećim vodomjerima i metodama očitanja te pretpostavkama za uvođenje automatiziranog daljinskog očitanja vodomjera
  • analiza lokacija radi odabira najboljeg tehničkog rješenja za prijenos podataka daljinskog očitanja

2.2.) definiranje tehnološkog rješenja

 • analiza i pregled dostupnih tehnoloških i komunikacijskih rješenja za svaku od usluga
 • definiranje optimalnog tehnološkog rješenja i pristupa vezano uz uvođenje naprednih mjernih uređaja, digitaliziranih usluga i IKT rješenja za pametno upravljanje vodovodnim sustavom

2.3.) analiza izvedivosti za uvođenje odabranih tehnoloških rješenja i usluga digitalizacije pametnog upravljanja vodovodnim sustavom

 • definiranje faznog pristupa realizaciji projekta daljinskog očitanja prema dostupnim tehnologijama, konfiguraciji terena i terminskim planovima zamjene vodomjera
 • definiranje vremenskih okvira za uvođenje odabranih rješenja i usluga digitalizacije pametnog upravljanja vodovodnim sustavom
 • definiranje funkcionalnih zahtjeva za program za digitalizaciju komunalnih usluga, objedinjavanje podataka daljinskog očitanja i pametno upravljanje procesima u vodovodnom sustavu

3) Izrada idejnog rješenja i izvedbenog projekta za odabrano tehnološko rješenje što uključuje:

 • snimka postojećeg stanja na lokaciji investitora, uključujući potencijalne lokacije za postavljanje baznih stanica te rubne krajnje točke (mjerna mjesta)
 • usluge preliminarnog radijskog planiranja informacijsko komunikacijske infrastrukture za prijenos podataka (IoT mreža), korištenjem profesionalnih softverskih alata za radiokomunikacije
 • testiranje i mjerenje propagacije radijskog signala na terenu, u svrhu verifikacije radijskog planiranja
 • projektiranje tehničkog rješenja za cijeli sustav  i izrada tehničkih i funkcionalnih specifikacija za svu opremu, softver i usluge potrebne za implementaciju projekta

Obavijest o dežurnoj službi za prijavu kvarova

IZVOR PLOČE d.o.o. kontinuirano radi na kvaliteti i na poboljšavanju odnosa s potrošačima. U tom procesu je ključna komunikacija vezana za bilo kakve probleme koje mogu imati potrošači, a oko kojih im IZVOR PLOČE d.o.o. može pomoći, ali i dostava informacija korisnih IZVOR-u PLOČE d.o.o. kao što su prijava kvarova i slično.

Ovim putem obavještavamo građane da za bilo što od navedenog mogu kontaktirati dežurnu službu na neke od slijedećih načina:

Tel:    020 679 729

Mob: 099 808 1836

E-mail: izvor@izvor.com.hr

Unaprijed zahvaljujemo na dostavi korisnih informacija, a poglavito onih o kvarovima na vodoopskrbnoj mreži. Pozivamo građane da uočeni kvar, osim telefonskim putem i mailom, mogu prijaviti i putem aplikacija WhatsApp i Viber na gore navedeni broj mobitela. Molimo građane da tijekom prijave navedu lokaciju kvara te, ukoliko su u mogućnosti, pošalju i fotografiju kvara.