Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je dana 14. ožujka 2024. godine na svečanoj ceremoniji uručilo ugovor za projekt „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o“. U skladu s uvjetima Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava: „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odobrilo je IZVOR-u PLOČE d.o.o. sufinanciranje provedbe „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o“ ukupno vrijednog 11.127.419,74 € bez PDV-a bespovratnim sredstvima koja potječu iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Iz Mehanizma za oporavak i otpornost ukupno je osigurano 8.901.935,79 € (80%), a po 1.112.741,98 € (10%) osigurano je iz proračuna Hrvatskih voda i IZVOR PLOČE d.o.o. Dakle, udio sufinanciranja iz drugih izvora iznosi 10.014.677,77 € (90%).
Projekt „Izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području javnog isporučitelja vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o.“ sastoji se od pet aktivnosti:

  1. Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Ploče – Rogotin – Komin na dionici od tržnice u Pločama do Stabline duljine 448,75 m
  2. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda za opskrbu lijeve obale ušća Neretve duljine 3.552,80 m
  3. Izgradnja kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Komin duljine 6.112 m sa rekonstrukcijom 5.098 m vodoopskrbne mreže
  4. Izgradnja kanalizacijske mreže na području aglomeracije Komin, naselje Banja duljine 3.222 m sa rekonstrukcijom 1.740 m vodoopskrbne mreže
  5. Izgradnja zajedničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Komin, naselje Komin II. Stupnja pročišćavanja kapaciteta 1.650 ES.
    Projektnim prijedlogom obuhvaćeno je ukupno 2.823 stanovnika (30,4% od područja pružanja usluga). Projektnim prijedlogom rekonstruira se vodoopskrbna mreža za 2.768 (29,46% od područja pružanja usluga) stanovnika dok se nova vodoopskrbna mreža gradi za cca. 55 stanovnika (0,58% od područja pružanja usluga), a nova kanalizacijska mreža za najmanje 1000 (10,64% od područja pružanja usluga) ljudi. Osim doprinosa za stanovništvo, projektom će se postići smanjenje gubitaka na području obuhvata projekta za 25%. Projekt je u potpunosti usklađen s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju EU 2020/2184 čime će stanovništvo ostvariti benefit poboljšane vode za ljudsku potrošnju, a smanjenjem gubitaka te priključenjem stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja smanjiti će se opterećenje na okoliš.
    Završetak građevinskih radova predviđen je za prosinac 2025. godine, a završetak postupka ishođenja uporabnih dozvola planira se u prvom kvartalu 2026. godine.