Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) i članka 9. Izjave o osnivanju društva IZVOR PLOČE d.o.o., Skupština društva IZVOR PLOČE d.o.o., donosi i objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje člana uprave i direktora

društva IZVOR PLOČE d.o.o.

 

I. Ovim Javnim natječajem za izbor i imenovanje člana uprave i direktora društva IZVOR PLOČE d.o.o. (u daljnjem tekstu: društvo); (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) utvrđuju se uvjeti za izbor i imenovanje 1 (jednog) člana uprave i direktora društva.

 Izabrani kandidat bit će imenovan članom uprave i direktorom društva odlukom Skupštine društva.

 Član uprave/direktor, njegove ovlasti i mandat na koji se imenuje određuje Skupština društva svojom odlukom o izboru i imenovanju člana uprave/direktora društva, a sukladno Zakonu o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19).

 Izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

 II. Uvjeti za imenovanje člana uprave/direktora društva utvrđuju se kako slijedi:

  • nepostojanje zapreka iz članka 423., a u vezi sa člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22);
  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij (VSS, magistar) pravne, ekonomske, tehničke ili tehnološke struke s 5 godina radnog iskustva na poslovima iz područja vodnog gospodarstva i 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
  • poznavanje rada na računalu.

 III. Kandidati su u svrhu prijave na Javni natječaj, uz vlastoručno potpisanu prijavu koja sadrži (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, e-pošta), obvezni dostaviti sljedeće:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice),
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi kao dokaz o traženom stupnju i smjeru obrazovanja
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na poslovima iz područja vodnog gospodarstva i 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima – potrebno je dostaviti dokumente navedene pod točkama a) i b):

a) elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji između ostalog sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje 5 (pet) godina na poslovima iz područja vodnog gospodarstva i 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima, a koje je evidentirano i u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima;
  • dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.

IV. Javni natječaj objavit će se na službenim mrežnim stranicama društva www.izvor.ploce.hr, službenim mrežnim stranicama Grada Ploča www.ploce.hr te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27. rujna 2022. godine.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na adresu:

IZVOR PLOČE d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče
s naznakom
“Za javni natječaj za direktora – ne otvaraj”

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u Javnom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o izboru i imenovanju člana uprave/direktora (putem e-pošte naznačene u prijavi).

Ukoliko se po Javnom natječaju ne izvrši izbor i imenovanje člana uprave/direktora, Javni natječaj će se poništiti.

Skupština društva zadržava pravo poništiti Javni natječaj u bilo kojem trenutku provođenja istog.

V. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu na koji se poziva. Prednost u odnosu na ostale kandidate se ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

 VI. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete Javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Na Javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

VII. Prijavom na Javni natječaj kandidati daju suglasnost društvu da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora kandidata za člana uprave i direktora društva te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s pozitivnim propisima o čuvanju i obradi osobnih podataka i pravilima o upravljaju dokumentarnim i arhivskim gradivom.

VIII. O rezultatima Javnog natječaja svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Skupštine društva o izboru i imenovanju člana uprave/direktora (putem e-pošte naznačene u prijavi).

 

Natječaj za direktora IZVOR PLOČE d.o.o.