Izvor Ploče d.o.o. dana 10. rujna 2021. godine, u sklopu međunarodne SpliTech konferencije održao je treću lokalnu radionicu projekta AdSWiM, (Upravljanje obrađenim otpadnim vodama radi osiguravanja kvalitete Jadranskog mora), sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Lokalna radionica okupila je predstavnike Izvora Ploče d.o.o., vanjske stručnjake na projektu, predstavnike komunalnih poduzeća i brojne druge stručnjake iz područja vodno-komunalnog gospodarstva.

U sklopu radionice, sudionici su imali priliku čuti čime se projekt bavi, koje ciljeve i rezultate želi ostvariti, te saznati više o inovativnim tehnologijama obrade i pročišćavanja otpadnih voda – aerobne granularne biomase i foto-dezinfekcije, koje se ispituju u sklopu projekta.

Na samom završetku radionice, uslijedila je konstruktivna rasprava u sklopu koje su sudionici razmijenili znanja i iskustva, te izrazili značajan interes za nastavkom jačanja suradnje te istraživanjem predstavljenih inovativnih tehnologija i njihove primjene u procesu obrade i pročišćavanja otpadnih voda.