Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko – neretvanske županije, Ispostava Ploče izdao je 8. srpnja 2020. godine pravomoćnu uporabnu dozvolu za izvedeni zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, izgradnja tlačnog cjevovoda CS KLOKUN-VS PLOČE.

Ishođenjem uporabne dozvole i puštanjem cjevovoda u rad, završen je projekt: Izgradnja vodopskrbnog sustava Ploče, dionica tlačni cjevovod Crpna stanica KLOKUN – Vodosprema PLOČE.

Investitor projekta (naručitelj)  je IZVOR PLOČE d.o.o., a izvođač radova  Vodoprivreda Vrgorac d.o.o. Odnosi između naručitelja i izvođača radova regulirani su Ugovorom o građenju Ur. broj 557/2018 od 02.03.2018. godine, I Aneksom ugovora o građenju Ur. broj 1137/2019 od 22.05.2019. godine i II Aneksom ugovora o građenju Ur. broj 660/20 od 26.03.2020. godine,  Primopredaja izvedenih radova izvršena je 10.07.2020 godine. Ukupna vrijednost ugovorenih radova bila je 2.028.213,83 kuna, vrijednost izvedenih radova je 2.028.132,79 kuna.

Usluge stručnog nadzora obavio je Institut IGH d.d. po ugovoru Ur.broj 431/2018 od 13.02.2018. godine. Ukupna vrijednost ugovorenih i izvršenih usluga stručnog nadzora je 98.000,00 kuna.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 2014- 2020.

Temeljem članka 32. stavka 1. točke a) Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 71/16, 15/17, 17/17 i 27/17), članka 57. Pravilnika o provedbi Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 48/18 i 91/18), Natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije» – provedba tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda» (Narodne novine br. 76/16 i 18/17) te Druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda« od 7. srpnja 2017. godine, objavljene na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela 24. listopada 2018. godine Odluku o dodjeli sredstava u kojoj se korisniku IZVOR PLOČE dodjeljuje potpora u iznosu od 2.126.213,83 kuna za ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu za ovaj projekt. Iznos potpore iz proračuna EU je 1.807.281,76 kuna  (85%), iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske je 318.932,07 kuna (15%).

Novi cjevovod izveden je vodovodnim cijevima od modularnog lijeva (ductil) promjera 300 mm u duljini 1.198 metara, 250 u duljini 36 metara, 150 mm u duljini 36 metra, a dio cjevovoda na propustu ispod državne ceste u  D8 vodovodnim cijevima  inoxa  AISI 316 u duljini 30 metara. Stari cjevovod bio je promjera 250 mm, nezaštićen na pojedinim dionicama, izložen djelovanju vanjskih utjecaja (dinamički udari, voda, atmosferske prilike,…). Na dionici od Jadranske magistrale do vodospreme „Ploče“ trasa je bila uglavnom slobodno položena po terenu i nezaštićena. Uslijed toga i starosti cjevovoda (izgrađen prije više od 40 godina) dolazilo je do njegovog habanja, propuštanja i gubitka vode iz sustava.

Provedbom ovog projekta značajno se povećava kvaliteta opskrbe pitkom vodom,  učinkovitost sustava javne vodoopskrbe i doprinosi  smanjenju gubitaka vode iz sustava s ciljem očuvanja prirodnog resursa pitke vode. Dodana vrijednost projekta je očuvanje vodnog bogatstva izvorišta čija je lokacija u naselju Baćina, ujedno i racionalnija potrošnja električne energije, smanjenje rada crpki na crpnoj stanici Klokun i  bolja efikasnost rada crpne stanice. Projekt doprinosi povećanju kvalitete života i gospodarskoj dobrobiti, te ima pozitivan utjecaj na okoliš, turizam i druge aktivnosti.

Prvi rezultati nakon puštanja novog cjevovoda u rad  njegovu  pokazuju njegovu veću protočnost  i značajno rasterećenje rada crpki na CS Klokun.

Potvrda o izvrsnosti akta

Uporabna dozvola