U ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine održano je javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku javne nabave  – „IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I PODMORSKOG ISPUSTA“

U predmetnom postupku nabave evidencijskog broja nabave:  EV-MV 12/2019, zaprimljena je 1 (jedna)  ponuda:

  1. Ponuda Zajednice ponuditelja:
  • POMGRAD INŽENJERING d.o.o. za graditeljstvo
  • MIAB d.o.o.

Procijenjena vrijednost nabave je 19.756.540,00 kuna (bez PDV).

Ponuđena cijena Zajednice ponuditelja POMGRAD INŽENJERING d.o.o. i MIAB d.o.o. iznosi 30.279.699,00 kn bez PDV-a, odnosno 37.849.623,75  kn s PDV-om.

Zapisnik s javnog otvaranja ponuda objavljen je neposredno nakon održavanja javnog otvaranja u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
Stručno povjerenstvo za predmetni postupak javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i važećim Pravilnicima provest će pregled i ocjenu zaprimljenih ponuda, te donijeti Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude unutar roka od 90 dana.