IZVOR PLOČE javna ustanova za komunalne djelatnosti Ploče sa konzultantima, zajednicom izvršitelja na čelu s tvrtkom GEOPROMING d.o.o. iz Metkovića i članovima zajednice izvršitelja AKVAPROJEKT d.o.o. Split, HIDROING d.o.o. Split, PROJEKTNI BIRO SPLIT d.o.o. Split, HIDROING d.o.o. Osijek, TEH – PROJEKT KEMO d.o.o. Rijeka, PRONING DHI d.o.o. Zagreb, EXTERNUS CONSULTING d.o.o. Zagreb i DVOKUT ECRO d.o.o. Zagreb, su uradili studijsku i projektnu dokumentaciju RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE PLOČE (Ploče, Baćina, Peračko Blato, Rogotin i Šarić Struga).

Ukupna vrijednost izrađene predmetne studijske i projektne dokumentacije iznosi 6.333.293,75 kn s PDV-om (5.066.635,00 kn bez PDV-a).Projekt obuhvaća: – Izgradnju i rekonstrukciju sustava javne odvodnje; izgradnja 31.680 m gravitacijskih kolektora, sanacija 672 m postojećih gravitacijskih kolektora CIPP metodom bez iskopa, izgradnja 5.284 m tlačnih vodova, izgradnja 93 m incidentnih preljeva, izvedba 16.280 m instalacijskih cijevi za SDNU izgradnja 25 crpnih stanica, 3.178 priprema za kućne priključke – Izgradnju UPOV-a mehaničkog pročišćavanja (8393 ES) s podmorskim ispustom duljine 2364 m (748 m kopneni dio + 1616 m podmorski dio) – Rekonstrukciju (14.602 m) postojećih dotrajalih vodoopskrbnih cjevovoda u koridorima planiranih kanalizacijskih kolektora.

U sklopu ovih radova obuhvaćeno je i prespajanje postojećih priključaka (1187) od vodomjera do spoja na glavnu vodovodnu cijev na području aglomeracije Ploče s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na javni sustav odvodnje te osiguravanje odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda.

– Nabavu opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje, usluge upravljanja projektom, usluge nadzora, mjere promidžbe, troškove pristojbi/ doprinosa za potrebe ishođenja akata gradnje i početka gradnje te troškove rješavanja imovinsko pravnih odnosa. Ovim projektom će se riješiti povećanje stupnja priključenosti na odvodnju proširenjem sustava odvodnje u aglomeraciji Ploče te postići stupanj priključenosti na sustav odvodnje od 94%.

Procjenjuje se da bi ovim mjerama gubici na vodoopskrbnom podsustavu – Pravac Ploče bili smanjeni s postojećih 72% na 58%.

Ovim projektom također se potiče rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti, kroz financiranje lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateškim prioritetima kao što je odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda. Izgradnjom sustava javne odvodnje doći će do poboljšanja uvjeta života, ali i do smanjenja onečišćenja okoliša trenutnim neadekvatnim ispustima i/ili sabirnim sustavima.

Cijena vodnih usluga formirana je po načelu punog povrata troškova te po načelu „onečišćivač plaća“. Tokom cjelokupnog projektnog razdoblja poštuje se načelo priuštivosti (cijena vodnih usluga ispod 3% prosječnog mjesečnog dohotka kućanstva). Ukupni prihvatljivi troškovi ulaganja iznose 199.564.028,58 HRK, od toga 69,05%, odnosno 137.793.415,05 HRK će se financirati bespovratnim sredstvima EU-a, a preostali će se dio od 30,95%, odnosno 61.770.613,54 HRK sufinancirati nacionalnim sredstvima. Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava se očekuje tijekom listopada 2019. Fizička realizacija projekta (gradnja svih objekata) planirana u periodu 2020-2023.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost IZVOR PLOČE javne ustanove za komunalne djelatnosti.

Cijela objava se može preuzeti u pdf formatu OVDJE